Återvinning – en näringsgren som skapar hållbar tillväxt och nya jobb

Återvinningsbranschen har en nyckelroll i utvecklingen av en cirkulär ekonomi och bidrar ständigt med nya kundanpassade återvinningslösningar för hållbar tillväxt.

Genom att återvinna avfall och leverera återvunna råvaror stärker branschen också den svenska industrins konkurrenskraft. Det blir allt mer prioriterat i många företags affärsstrategier att använda resurser effektivare och att basera produktionen på återvunna råvaror. En effektivare resursanvändning ger ökad kostnadseffektivitet, lägre energianvändning och minskad klimatpåverkan.  

Betydligt mer av dagens avfall från företag, offentlig verksamhet och hushåll skulle kunna återvinnas och det är en förutsättning för att Sverige ska nå en hållbar produktion och konsumtion i framtiden. En ökad återvinning stärker också svensk arbetsmarknad. Flera studier visar att antalet jobb ökar kraftigt i takt med ökad återanvändning och återvinning. Antalet anställda i återvinningsbranschen i Sverige har ökat med 60 procent sedan år 2000 och potentialen i en cirkulär ekonomi har uppskattats till cirka 100 000 nya jobb.

Återvinningsbranschen: 

 1. skapar nya jobb, resurseffektiv tillväxt och konkurrenskraft för svenska företag
 2. minskar det ekologiska fotavtrycket och klimatpåverkan
 3. skapar marknadslösningar som gör det lätt att göra rätt 

 Vi är en framtidsbransch som:

 • kan skapa fler nya jobb, även för nyanlända
 • kan återvinna betydligt mer råvaror till industrin  
 • kan göra svenska företag ännu mer resurseffektiva och konkurrenskraftiga
 • kan ge Sverige fler nya och framgångsrika exportsatsningar
 • har lösningar för hållbara städer som gör att avfall återvinns till nya produkter
 • präglas av en stark entreprenörs- och innovationsanda att skapa kundanpassade lösningar  

Vi är beredda att ta ett större ansvar och investera ytterligare för att skapa hållbar tillväxt.  
 

 En politik som bidrar till omställning mot ett cirkulärt samhälle måste ta sin utgångspunkt i att:

 • Lyfta återvinning och återanvändning som en näringsgren för ett konkurrenskraftigt Sverige
 • Premiera återvunna råvaror och återanvändning i näringspolitiken
 • Skapa en materialstrategi i stället för avfallshierarki och säkerställa att återvinningsbart avfall inte förbränns eller deponeras
 • Möjliggöra för företagen att bli mer resurseffektiva genom att få äga och ta ansvar för allt sitt avfall
 • Underlätta för nya affärsmodeller som leder till ökad återanvändning och återanvändning
 • Öppna upp avfallsmarknaden för återvinningsbart avfall så att de privata företagen ges möjlighet att investera i innovativa lösningar