Upphandlingsdom i EG-domstolen innebär inte någon förändring av gällande rätt.

26 juni 2009

Kommuner kan inte, som kommunsidan felaktigt påstår, lämna över avfallsbehandlingen till sina kommunala bolag utan upphandling. Kommunerna måste fortsatt upphandla i enlighet med vad regeringsrätten slagit fast i de sk SYSAV-domarna.

Med anledning av en EG-dom rörande upphandling av avfallstjänster har Återvinningsindustrierna låtit en upphandlingsexpert på advokatfirman Delphi göra ett rättsutlåtande över domen.

Advokatfirman Delphis bedömning är att EG-domstolens nya dom inte innebär någon förändring av gällande rätt, avseende svenska kommuners möjlighet att utan upphandling köpa tjänster av egna helrespektive delägda bolag, utan att Regeringsrättens praxis, RÅ 2008 ref 26 de så kallade SYSAV-domarna, alltjämt innebär att alla sådana köp måste föregås av upphandling om
inget av de undantag som uttryckligen framgår av LOU är tillämpligt.

Vidare finner Delphi att EG-domstolen tillmätte den så kallade närhetsprincipen viss vikt i sitt avgörande men att denna princips tillämpning endast var en av många faktorer som sammantaget föranledde att upphandlingsskyldighet inte ansågs föreligga.

Det kan således konstateras att närhetsprincipen ensam inte möjliggör för kommuner att utan upphandling köpa tjänster av fristående juridiska personer.

- Det är angeläget att komma tillrätta med den snedvridning som uppkommer när kommunala bolag får direktilldelade kontrakt samtidigt de som konkurrerar på den öppna marknaden med privata företag säger Annika Helker Lundström, vd på Återvinningsindustrierna. Kommunala bolag som konkurrerar på marknaden skall inte ges några kontrakt utan upphandling. Vill kommunerna inte upphandla, då får verksamheten drivas i förvaltningsform, avslutar Helker Lundström.

Läs hela rättsutlåtandet här

För ytterligare information:
Annika Helker Lundström, 070 699 41 85