Pressmeddelande: Återvinningsindustrierna vill se skarpare förslag för cirkulär ekonomi

22 februari 2016

Återvinningsindustrierna välkomnar att EU-kommissionens åtgärdspaket för cirkulär ekonomi har ett tydligt fokus på att skapa tillväxt och nya jobb, men anser att kraftfullare åtgärder och marknadsperspektiv behövs för att skapa en cirkulär ekonomi.

EU-kommissionen presenterade i december en handlingsplan för cirkulär ekonomi och förslag till revidering av sex avfallsdirektiv. Återvinningsindustrierna har nu lämnat synpunkter till den svenska regeringen inför de fortsatta förhandlingarna om inriktningen i Bryssel. 
 
– Vi vill se fler kraftfulla åtgärder för att öka efterfrågan på återvunna råvaror. Det krävs också en förändrad syn på avfallsmarknaden. Avfallslagstiftningen präglas fortfarande alltför mycket av att avfall ses som ett problem och inte som en resurs, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.
 
Avfalls- och återvinningsmarknaden är idag i hög grad en servicemarknad med ett växande antal företag som skapar innovativa återvinningslösningar. Det kräver en förändrad syn på avfallets och resursernas värde, på design av produkter och på konkurrensen mellan återvunna och jungfruliga material. 
 
Några förslag i Återvinningsindustriernas remissvar:
Inför åtgärder som ökar efterfrågan på återvunna råvaror, t ex skattelättnader för dem som använder dessa råvaror.
Ställ krav på design för återvinning av produkter – det ökar och effektiviserar återvinningen.
Sätt mål och inför åtgärder som leder till att återvinningen av kommersiellt avfall ökar.
Ersätt mål för muncipal waste med två separata mål; ett för hushållsavfall och ett för verksamhetsavfall. Först då kan återvinningsmålen följas upp på samma sätt i alla europeiska länder och alla aktörer engageras att uppnå målen.
Inför krav på att återvinningsbart material sorteras ut ur avfall som ska förbrännas och deponeras. 
Synliggör materialåtervinningens klimatnytta i EU-ländernas rapportering av växthusgasutsläpp.
 
För ytterligare information kontakta:
Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna
Telefon: 0703 44 51 53
E-post: britt.sahlestrom@recycling.se
 

Läs hela remissvaret HÄR.