Pressmeddelande: Samverkan ska öka återvinningen av byggavfall till nya råvaror

25 april 2017

Bostadsbyggandet når nya toppnivåer och Återvinningsindustrierna tar nu initiativ till ökad samverkan mellan aktörerna i hela byggkedjan. Gemensamt kan fastighetsägare, byggherrar, återvinningsföretag, bygg- och rivningsföretag och andra aktörer ta ett större ansvar och arbeta mer aktivt för att öka återvinningen av bygg- och rivningsavfall till nya kvalitetssäkrade råvaror.

Som första branschförening har ÅI:s medlemmar beslutat om ett aktivt åtagande att följa Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning som förvaltas av Sveriges Byggindustrier. Syftet med åtagandet är dels att garantera en hållbar och ansvarsfull avfallshantering, dels att driva på utvecklingen för ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall till råvaror.
 
– I en tid när bostadsbyggandet når toppnivåer är det viktigare än någonsin att återvinna och återanvända den omfattande mängd bygg- och rivningsavfall som uppstår, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. 
 
Byggsektorn ger upphov till en betydande del av samhällets totala avfallsmängder, ca nio miljoner ton. Bygg- och rivningsverksamhet är även den sektor som genererar den största mängden farligt avfall, ca 600 000 ton. 
 
– Vi hoppas att alla aktörer i kedjan ska börja ställa krav i upphandlingen så att riktlinjerna för bygg- och rivningsavfall följs. Det skulle leda till en betydligt högre återvinningsgrad och renare fraktioner. Även tillsynsmyndigheterna har en viktig roll att följa upp att riktlinjerna följs vid byggande och rivning. Vi fokuserar nu på att utveckla samverkan för att diskutera vidare kring möjligheterna, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.  
 
 
För ytterligare information kontakta: 
Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna 
Telefon: 0703 44 51 53 
E-post: britt.sahlestrom@recycling.se 
 
 
Återvinningsindustrierna (ÅI) är en branschorganisation som företräder de privata återvinningsföretagen och en tillväxtbransch som bidrar till nya jobb och minskad klimatpåverkan. Återvinningsindustrin är framtidens ledande råvaruleverantörer och har en nyckelroll i en cirkulär ekonomi. Medlemmarna omsätter ca 20 miljarder kronor och har drygt 6 000 anställda. Läs mer på www.recycling.se