Pressmeddelande: Ny rapport från Naturvårdsverket bidrar till att öka förtroendet och konkurrenskraften för återvunna råvaror

5 december 2016

Återvinningsindustrierna välkomnar att Naturvårdsverket i rapporteringen av uppdraget Giftfria och resurseffektiva kretslopp så tydligt visar att halterna av särskilt farliga ämnen, om de påträffas i återvunna material, är många tiopotenser lägre än i nytillverkat material. Det ökar förtroendet och stärker konkurrenskraften för återvunna råvaror.

Naturvårdsverket skriver i sin rapport av regeringsuppdraget Giftfria och resurseffektiva kretslopp att halterna av särskilt farliga ämnen, om de påträffas i återvunnet material, ofta är många tiopotenser lägre än vad de kan vara i nytillverkat material.

En av orsakerna till de lägre halterna är att dagens regelverk tillämpas relativt väl och att avfallsfraktioner med innehåll av särskilt farliga ämnen och annat oönskat innehåll sorteras bort före materialåtervinningen. En annan viktig orsak är att tillverkare ofta vill ha en råvara som motsvarar en tydlig innehållsspecifikation. Naturvårdsverket konstaterar att det är de avsiktligt tillsatta särskilt farliga ämnena som generellt medför en större risk för skadlig exponering av människa och miljö än risken för exponering från återvunnet material. 

– Dessa slutsatser stärker de återvunna råvarornas konkurrenskraft och visar på återvinningsföretagens framgångsrika arbete att avgifta kretsloppet och återvinna på ett säkert sätt, säger Britt Sahleström. Att möta både kvalitetskrav från kunderna och miljökraven i regelverket är kärnfrågor för våra medlemsföretag.

Naturvårdsverket har i sin kartläggning identifierat att vissa plastavfallsströmmar kräver särskild uppmärksamhet på grund av risken för innehåll av särskilt farliga ämnen och att de har internationella återvinningskedjor. Ökad återvinning av plast är angelägen från klimatsynpunkt genom att utsläppen av växthusgaser minskar när det återvunna materialet ersätter nytillverkat material.  

– Från branschen vill vi se en bättre kontroll av innehållet i produkter, speciellt de som importeras till EU, säger Britt Sahleström.  Återvinningsföretagen behöver också få mer information om vad olika produkter innehåller. Då kan de snabbare hitta de delar i produkterna som innehåller farliga ämnen, och både effektivisera och öka återvinningen. Ökat fokus på design för återvinning är en nyckelfråga.

För ytterligare information kontakta: Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna Telefon: 0703 44 51 53 E-post: britt.sahlestrom@recycling.se 

Naturvårdsverkets rapportering av Giftfria och resurseffektiva kretslopp

Länk till Naturvårdsverkets hemsida för uppdraget Giftfria och resurseffektiva kretslopp, läs mer HÄR.

Länk till rapporten Avfall och särskilt farliga ämnen, läs mer HÄR.