Pressmeddelande: Ny rapport - Betydligt mer kan materialåtervinnas med rätt styrmedel

26 juni 2014

En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att med rätt styrmedel kan Sverige bli bättre på materialåtervinning. Liknande förslag har framgångsrikt genomförts i andra länder. Detta ligger helt i linje med den utveckling som både svenska folket och riksdagskandidaterna vill se, vilket framgår av de undersökningar som Återvinningsindustrierna rapporterat om tidigare i veckan.

– Vi hoppas rapporten kommer leda till att styrmedel införs som gör att materialåtervinning premieras framför förbränning. Sverige är tillsammans med Danmark de länder inom EU som förbränner mest hushållsavfall idag, säger Britt Sahleström.

Totalt uppkommer cirka 2,8 miljoner ton av olika typer av blandat avfall 2010. Det är avfall som återstår efter den vanliga källsorteringen men som ändå till stor del innehåller material, bland annat plast, som i större utsträckning kan sorteras ut för materialåtervinning. Byggsektorn är den sektor som efter gruvsektorn genererar mest avfall, 9,4 miljoner ton år 2010, och har störst utsläpp av växthusgaser räknat på samlade utsläpp från produktion, utvinning och avfallshantering.

– Det finns en stor efterfrågan på marknaden av mer återvunnet material, exempelvis plast, som vi återvinner alldeles för lite av i dag. Med ökade krav på verksamheter och hushåll att sortera ut mer material för återvinning, så får vi fram betydligt mer material som kan återvinnas till nya råvaror, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

IVL-rapporten beskriver tio olika styrmedel som kan öka materialåtervinningen i Sverige. Två av dessa, Krav på materialåtervinning för bygg- och rivningsprojekt samt Krav på utsortering och materialåtervinning av avfall från verksamheter och hushåll har analyserats närmare utifrån möjlig miljövinst, kostnader och acceptans

– Styrmedel med stora likheter med förslagen i den här rapporten finns redan införda i andra länder med positiva resultat. Det visar att de går att genomföra och att de kan vinna acceptans, säger Åsa Stenmarck, chef för avfallsgruppen på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I Återvinningsindustriernas undersökning, som presenterades tidigare i veckan, vill 87 procent av riksdagskandidaterna att det bör ställas krav på att avfall som kan materialåtervinnas ska sorteras ut och inte förbrännas. Samma fråga ställdes till allmänheten i en Sifo-undersökning, varpå 80 procent svarade ja.

Rapporten Styrmedel för ökad materialåtervinning – en kartläggning finns till höger.

Läs mer på IVL:s hemsida här.

Projektet har finansierats av Återvinningsindustrierna och Stiftelsen IVL. Kartläggningen har gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet och Avdelningen för miljöstrategisk analys, KTH.

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, 0703 44 51 53, britt.sahlestrom@recycling.se

Viveke Ihd, chef miljö & utveckling, Återvinningsindustrierna, 0702 38 78 28, viveke.ihd@recycling.se