Låt de privata entreprenörerna få vara med och utveckla biogasmarknaden

6 april 2011

Om de privata återvinningsentreprenörerna får möjlighet att samla in matavfall från verksamheter kan biogasmarknaden utvecklas betydligt snabbare. Det är huvudbudskapet i
återvinningsindustriernas remissvar på Energimyndighetens sektorsövergripande biogasstrategi.

– Med en öppen marknad för insamling av matavfall från verksamheter är jag övertygad om att det funnits mer biogas tillgängligt som fordonsbränsle, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna. En viktig råvara för att producera biogas är matavfallet. Den kortsiktigt viktigaste åtgärden för att få fram mer råvara för biogasproduktion är att öppna upp marknaden, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna. Hon pekar på att de privata entreprenörerna får hämta annat verksamhetsavfall från företag, men inte matavfallet eftersom det är ett kommunalt monopol.

Energimyndigheten har tagit fram en sektorsövergripande biogasstrategi där man lyfter fram potentialen för ökad biogasproduktion och även analyserar råvarutillgången. Det råder brist på biogas som fordonsbränsle. Miljömålet som riksdagen beslutat om att 35 % av matavfallet skulle ha återvunnits biologiskt år 2010 har inte uppnåtts.

Genom upphandling och ett nära samarbete med näringslivet kan kommunerna både möta miljömålen och samtidigt utveckla det regionala näringslivet. En åtgärd som Återvinningsindustrierna därför föreslår i remissvaret är att det ställs ökade krav på kommunerna att vidta åtgärder för att öka matavfallsinsamlingen från hushåll. Kommunerna har en mycket viktig roll att skapa förutsättningar för matavfallsinsamling och efterfråga biogas som bränsle. Återvinningsindustrierna anser att kommunerna i första hand ska upphandla tjänsterna och inte driva verksamheten i egen regi.

– Vi vill också se en kraftig höjning av matavfallsmålet för att få fram mer substrat som kan utnyttjas för biogasproduktion, säger Britt Sahlström.

För ytterligare information kontakta:
Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, 08-783 83 40
Viveke Ihd, ansvarig miljö och utveckling Återvinningsindustrierna, 08-783 83 41

Läs mer om Återvinningsindustriernas remissvar på www.recycling.se