Pressmeddelande: Konkurrens – inte monopol – ger högre materialåtervinning

3 februari 2017

Sverige är ett av de bästa länderna i världen på hållbar avfallshantering och återvinning. Det är vi tack vare styrmedel som exempelvis producentansvar för förpackningar och samarbete mellan kommuner, återvinningsaktörer och fastighetsägare. Nu vill miljöministern backa bandet och kommunalisera insamlingen av förpackningar och returpapper. Vi ser i stället att väl fungerande återvinningsmarknader och styrmedel är centralt för att stimulera innovation och utveckling mot ökad återvinning och återanvändning. Monopolisering är inte rätt lösning.

I en debattartikel i Dagens Industri i höstas om Sveriges uppfyllande av klimatmålen i Parisavtalet så lyfte miljöminister Karolina Skog fram betydelsen av öppna och konkurrensutsatta marknader för att främja innovationer och för att Sverige ska kunna exportera smarta svenska lösningar. Men nu vill ministern i stället begränsa konkurrensen på återvinningsmarknaden.

- Det är svårt att förstå att principerna om konkurrens – som är grunden för innovativa lösningar - inte skall gälla återvinningsmarknaden. Stora värden står på spel och marknader måste utvecklas och stärkas för att fånga dessa värden. Politiken har en viktig roll att driva på återvinningen och utvecklingen mot en mer cirkulär ekonomi. Avfall måste ses som en resurs på en marknad och inte längre betraktas som ett renhållningsproblem. Vi måste komma bort från att enbart diskutera ansvar och i stället införa konkreta styrmedel som ställer högre krav på aktörerna och som gör det lönsamt att återvinna mer, säger Anders Wijkman, ordf. Återvinningsindustrierna.   

– Införandet av producentansvarssystemet 1994 har haft stor betydelse för att återvinningen har ökat i Sverige. Vi har idag bland de absolut högsta återvinningsnivåerna för förpackningar och samlar in mest elavfall per person i världen. Producentansvaret har lett till att marknader har öppnats upp, som tidigare var kommunala monopol. Det har lett till att återvinningsföretagen har utvecklat nya tjänster och investerat i återvinningslösningar, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna.

De privata återvinningsföretagen var pionjärer att erbjuda fastighetsnära servicelösningar för att samla in förpackningar, returpapper mm från flerbostadshus och svarar idag den dominerande delen av denna marknad. Fastighetsägarna har kunnat minska sina totala kostnader för avfallshanteringen genom ökad utsortering och ge de boende den service som miljöministern vill att alla ska ha.

– Vi vill se högre krav på producenterna och långsiktiga spelregler som gör att företagen vågar investera. En kommunalisering skulle få allvarliga konsekvenser både för de privata återvinningsföretagen och fastighetsägarna, säger Britt Sahleström. Marknaden exproprieras samtidigt som konkurrensen snedvrids ytterligare mellan privata och kommunala bolag. Politikerna borde i stället se möjligheterna i att de privata företagen och fastighetsägarna kan bygga vidare på det framgångsrika arbetet att öka återvinningen, genom kundanpassade lösningar för fastighetsnära insamling.

Återvinningsbranschen är en tillväxtbransch. Det startas ständigt nya företag, ofta av yngre personer, som vill erbjuda nya lösningar för att öka återvinningen och ge bättre service till hushållen än vad kommunerna erbjuder. Drivkrafterna är att skapa lösningar anpassade till kundernas behov och samtidigt lösa samhällets utmaningar. Dessa små företag hindras redan idag av det kommunala monopolet på hushållsavfallet.

– Vi tycker att det är positivt att miljöministern bjuder in till dialog för att lösa de knutar som finns inom avfallsområdet och som pågått alltför länge. Fokus bör dock ligga på vad som ska uppnås i en cirkulär ekonomi och vilka styrmedel och regelverk som behövs för att i konkurrens få fram de innovativa lösningarna, inte på hur man ska dela upp de olika delarna av avfallsmarknaden mellan aktörerna, säger Anders Wijkman.

För ytterligare information kontakta:
Anders Wijkman, ordf: 070-6301052
Britt Sahleström, vd: 070-3445153
 

Återvinningsindustrierna (ÅI) är en branschorganisation som företräder de privata återvinningsföretagen och en tillväxtbransch som bidrar till nya jobb och minskad klimatpåverkan. Återvinningsindustrin är framtidens ledande råvaruleverantörer och har en nyckelroll i en cirkulär ekonomi. Medlemmarna omsätter ca 20 miljarder kronor och har drygt 6 000 anställda. Läs mer på www.recycling.se