Pressmeddelande: EU:s paket för cirkulär ekonomi ger ökad återvinning och nya jobb

3 december 2015

Ökad återvinning och fler arbetstillfällen - det blir konsekvenserna av EU-kommissionens nya paket för cirkulär ekonomi, enligt Återvinningsindustrierna, som välkomnar många av förslagen i paketet.

Kommissionens paket för en cirkulär ekonomi syftar till att effektivisera resursanvändningen och möjlliggöra produkters återanvändning och återvinning. Bedömningen är att 170 000 nya jobb kan skapas inom EU enbart till följd av förslagen för ökad återvinning av avfall.

– Det är glädjande att kommissionen så starkt betonar att länderna måste satsa på ekonomiska styrmedel. Dessa styrmedel kommer att få stor betydelse för att mer och fler material ska kunna återvinnas ur avfallet, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna. 

 Förslaget innehåller en handlingsplan för cirkulär ekonomi med fokus på produktdesign, produktion, konsumtion, avfallshantering och marknaden för återvunna råvaror. Detta är centrala områden i en cirkulär ekonomi och Återvinningsindustrierna ställer sig positiva till merparten av förslagen. 

 – Det nya cirkulära ekonomipaketet innebär, till skillnad från det som presenterades förra året, att många fler aktörer i hela värdekedjan engageras för att effektivisera resursanvändningen och återvinna mer material till råvaror. Inte minst är satsningen på produktdesign viktig för att öka återvinningen Vi hade gärna sett ännu fler skarpa förslag för att stimulera marknaden för återvunna råvaror, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. 

 I det cirkulära ekonomipaketet presenteras förslag till nya återvinningsmål och revidering av avfalls-, förpacknings- och deponeringsdirektiven. Ett av de föreslagna målen är att 65 procent av det kommunala avfallet ska materialåtervinnas senast år 2030. 

 – Vi har haft synpunkter på att återvinningsmålet kopplas till begreppet ”kommunalt avfall”. Målet bör i stället delas upp på hushåll och företag, eftersom det skulle skapa betydligt större incitament för aktörerna att uppnå målet och följa upp resultatet. Kommissionens förslag till definition av kommunalt avfall riskerar att leda till fortsatta problem med att jämföra hur olika länder uppfyller återvinningsmålet, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. 

 För ytterligare information kontakta:

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna
Telefon: 0703 44 51 53
E-post: britt.sahlestrom@recycling.se
www.recycling.se