Britt Sahleström ny VD för Återvinningsindustrierna

23 mars 2010

Som tidigare meddelats kommer Annika Helker Lundström efter många års mycket förtjänstfulla insatser att lämna VD-befattningen inom Återvinningsindustrierna (ÅI) för att tillträda en tjänst som VD i branschföreningen Svensk Vindindustri.

ÅI:s styrelse har beslutat att utse Britt Sahleström till ny VD för Återvinningsindustrierna. Britt har senast varit chef för Hållbar Utveckling i Fortum Sverige. Dessförinnan har Britt haft en rad befattningar inom såväl den statliga sektorn som näringslivet. Under en följd av år har Britt arbetat som miljöchef, FoU-chef och kvalitetschef inom energibranschen.

”Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att vi lyckats rekrytera Britt till VD-tjänsten på Återvinningsindustrierna. Britt förenar betydande erfarenheter från industrin och den offentliga sektorn, inte minst på miljöområdet, med värdefulla personliga egenskaper – god analytisk kompetens, förmåga att snabbt sätta sig in i nya uppgifter, energi och entusiasm.” Det säger ÅI:s styrelseordförande Erik Åsbrink i en kommentar.

”Jag tycker det skall bli mycket spännande att få arbeta med Återvinningsindustrierna och bidra till att utveckla den branschen. Det är frågor som alltid intresserat mig, eftersom resurshushållning och återvinning har en nyckelroll i ett hållbart samhälle", säger Britt Sahleström i en kommentar.

Britt Sahleström beräknas tillträda sin tjänst som VD omkring månadsskiftet april/maj.

För frågor hänvisas till
Erik Åsbrink, tel. 070-586 53 99 och
Britt Sahleström, tel. 070-344 51 53

Återvinningsindustrierna (ÅI) är en branschorganisation för avfalls- och återvinningsföretag. ÅI arbetar aktivt med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktig hållbar. ÅI ingår som en av medlemsorganisationerna i Svenskt Näringsliv och har drygt 50 medlemsföretag.