Annika Helker Lundström och Karl-Henrik Robért hedersdoktorer i hållbar utveckling

20 oktober 2008

Karl-Henrik Robért och Annika Helker Lundström promoverades på lördagen av Mälardalens Högskola till teknologie hedersdoktorer för sina arbeten inom hållbar utveckling, ett av högskolans profilområden.

Annika Helker Lundstrom_KarlHenrik Robert.jpg

Från motiveringen:

Karl-Henrik Robért utnämns till hedersdoktor för att han med en strategisk medvetenhet och en outtröttlig forsknings- och utbildningsinsats har arbetat för att öka kompetens och medvetande om hållbar utveckling bland beslutsfattare i företag och kommuner och offentliga myndigheter över hela världen. Allt fler har lärt sig att använda metodiken för att sammanväva ekonomi med hållbarhet på ett strategiskt sätt. Utnämningen förväntas fördjupa det samarbete som redan finns och kraftfullt förstärka högskolans profil som en högskola för hållbar utveckling.

Annika Helker Lundström utnämns till hedersdoktor för sitt engagemang för ökad materialåtervinning framför andra alternativ, som deponering och förbränning. Det har bidragit till att flera återvinningsföretag har utvecklats från att bl.a. vara sophanteringsföretag till att bli råvaruleverantörer. Återvunnen råvara är resurseffektiv och sparar energi och kommer därför att bli en allt viktigare råvara när industrin tillverkar varor i det hållbara samhället.

Fotografi från promoveringen bifogas.

Doktor Karl-Henrik Robèrt, är grundare av Det Naturliga Steget och Adj. professor i Hållbar Produktutveckling vid Blekinge Tekniska Högskola

Annika Helker Lundström är VD i Återvinningsindustrierna, en branschförening inom Svenskt Näringsliv, och ledamot i regeringens Kommission för Hållbar Utveckling.

För ytterligare information:
Karl-Henrik Robért, Det Naturliga Steget 08-789 29 00
Annika Helker Lundström, Återvinningindustrierna 08-783 83 40
Peter Mannerfelt, Mälardalens Högskola 021-1014 67