Redovisning av regeringsuppdraget om återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar

29 oktober 2015

Naturvårdsverket anser att det i nuläget inte finns tillräckliga samhällsekonomiska skäl för att generellt gynna återvinning ur nedlagda deponier. Det finns fortfarande många osäkerheter om hur stor återvinningspotentialen och miljönyttan är.

Naturvårdsverket har lämnat en redovisning av ett uppdrag till regeringen om återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar (deponier). Fokus i utredningen har varit att se över avfallsskatten, även kallad deponiskatten, men även miljöbalken har omfattats. Uppdraget har inte omfattat aktiva avfallsanläggningar och inte heller en total översyn av avfallsskatten.

Omfattningen av kommersiellt intressanta deponier för återvinning bedöms vara mycket begränsad, och i dagsläget är det osäkert om det finns tillräckliga miljövinster av återvinning ur just dessa nedlagda deponier. Därför anser Naturvårdsverket att det i nuläget inte finns tillräckliga samhällsekonomiska skäl för att generellt gynna återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar. 

Det är inte möjligt att i lagen om skatt på avfall införa bestämmelser om skattebefrielse för restavfall som måste återdeponeras. Däremot föreslår Naturvårdsverket i samverkan med Skatteverket en ändring i lagen om skatt på avfall för att undvika dels dubbelbeskattning av sådant restavfall, dels att avfall som återvinns belastas med skatt.

- Det kan finnas enskilda nedlagda avfallsanläggningar där det potentiellt kan finnas resurser som nu eller i framtiden kan återvinnas med företagsekonomisk vinst och samtidigt generera miljönytta. Det är angeläget att sträva efter en ökad resurseffektivitet, och att den sker på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt, säger Linda Gårdstam, chef för Naturvårdsverkets sektion för vägledning om miljöfarlig verksamhet. Därför finns det skäl att så långt som möjligt förtydliga och komplettera dagens regelverk för att minska onödiga hinder för återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar. 

I den inlämnade redovisningen av uppdraget ges vägledning till tillstånds- och tillsynsmyndigheter och potentiella verksamhetsutövare för att underlätta den miljörättsliga hanteringen.

Läs mer