Utredning ska se över behovet av skatt på avfallsförbränning

2 juni 2016

Regeringen har beslutat att utreda behovet av att införa skatt på förbränning av avfall.

ÅI välkomnar denna utredning och ser fram emot att frågan nu äntligen utreds hur materialåtervinning ska premieras i förhållande till förbränning, dvs att det blir lönsamt att följa avfallshierarkin..

 - Vi har tillskrivit Miljödepartementet ett antal gånger om att dagens styrmedel inte styr mot ökad materialåtervinning, vilket gör att alldeles för mycket av avfallet förbränns, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. 

Utredningen ska göra en grundläggande analys av förutsättningarna för avfallsförbränning i Sverige och analysera hur avfallsförbränning och avfallsimport påverkas av befintliga ekonomiska styrmedel, rådande EU-reglering samt branschspecifika förhållanden. Analysen bör även belysa hur avfallsförbränningsanläggningar påverkas om de inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter efter 2020.
 

Om utredaren bedömer det lämpligt att införa en skatt eller annat ekonomiskt styrmedel eller att förändra ett befintligt ekonomiskt styrmedel, ska ett förslag presenteras på hur det tekniskt ska utformas samt lämna författningsförslag.
 
Utredare ska vara kammarrättslagman Petter Classon. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.