Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfylldes 2017

19 november 2018

Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar, visar ny statistik från Svenska Miljöemissionsdata för år 2017.

Totalt materialåtervanns 72 procent av förpackningarna förra året, en ökning med tre procentenheter jämfört med året innan. Sverige klarar därmed med god marginal det nuvarande förpackningsmålet som innebär att 55 procent av alla förpackningarna ska materialåtervinnas. 
 
Samtidigt kommer kraven på materialåtervinning att skärpas de närmaste åren. Från och med januari 2020 höjs materialåtervinningsmålen med upp till 20 procentenheter beroende på typ av förpackning. Materialåtervinningen av PET-flaskor och pantburkar nådde ända fram till målet på 90 procent. PET-flaskor materialåtervinns till 84 procent och pantburkar till 81 procent. Glasförpackningar är det förpackningsslag som materialåtervinns i högst utsträckning. Hela 93 procent av glasförpackningarna som sattes på den svenska marknaden 2017 gick till materialåtervinning.

Grunden för det svenska insamlings- och återvinningssystemet för återvinning av förpackningar och tidningar är producentansvaret. Producenterna är också skyldiga att rapportera in statistik till Naturvårdsverket för uppföljning av de nationella målen och mål gemensamma inom EU. Producenterna och Svenska Miljöemissionsdata har sedan 2002 tagit fram underlag på uppdrag av Naturvårdsverket.