Ny digital lösning för spårbarhet av farligt avfall

7 januari 2020

För att öka spårbarheten av farligt avfall och förbättra Sveriges avfallsstatistik utvecklar Naturvårdsverket en ny digital lösning för uppgiftslämnande. Den blir gemensam för verksamhetsutövare som producerar, transporterar, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall i Sverige. De nya kraven har sitt ursprung i EU:s ändrade avfallsdirektiv. Lösningen lanseras den 5 juli 2020, i samband med att ny lagstiftning träder i kraft.

När lösningen lanseras 5 juli 2020 ska verksamhetsutövare lämna uppgifter om farligt avfall antingen via e-tjänster på Naturvårdsverkets hemsida eller genom att koppla upp sina respektive verksamhetsstödsystem mot det maskin-till-maskin-gränssnitt (API) som Naturvårdsverket erbjuder.

De föreslagna lagstiftningsändringar som ligger till grund för utvecklingen av den digitala lösningen beräknas träda i kraft 1 juli 2020. Naturvårdsverket föreslår att nu gällande bestämmelser om anteckningsskyldighet i avfallsförordningen i huvudsak behålls, men i viss mån revideras och kompletteras för att genomföra avfallsdirektivets krav på spårbarhet. Naturvårdsverket föreslår också att de uppgifter om avfall som ska antecknas av verksamhetsutövarna ska lämnas digitalt i ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Miljödepartementet har remitterat skrivelsen, som kan läsas i sin helhet nedan. Samtidigt remitteras en skrivelse som innehåller förslag på genomförande av ändringar i flera EU-direktiv på avfallsområdet. Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast 7 januari 2020.

Naturvårdsverkets webbplats uppdateras löpande med information om både utvecklingsarbetet och de kommande lagstiftningsändringarna.

Pilotgrupp säkerställer utvecklingsarbete

Utveckling av den digitala lösningen genomförs i nära samarbete med en pilotgrupp som träffas två gånger i månaden. Under 2019 fickt verksamhetsutövare som hanterar farligt avfall möjlighet att anmäla sitt intresse att delta i pilotarbetet.  I nuläget består pilotgruppen av Veolia Recycling Solutions Sweden, Ragn-Sells Sverige, Fortum Waste Solutions och Stena Recycling. Pilotgruppen bidrar med inspel i den löpande utvecklingen av den digitala lösningen, dess gränssnitt och hur den kommande lagstiftningen påverkar dess funktionalitet.

Ta del av projektet genom referensgruppsarbete

Under januari 2020 etableras en referensgrupp som får möjlighet att följa arbetet och göra inspel vid månadsvisa Skype-möten. Alla verksamhetsutövare och branschorganisationer som anmält intresse är välkomna att delta.

Ett första referensgruppsmöte genomförs 2020-01-31, kl. 09:00 – 11:00.

Om ni är intresserade av att delta vid kommande referensgruppsmöten, vänligen maila till: digitaltforst@naturvardsverket.se.

Bakgrund

Den digitala lösningen utvecklas mot bakgrund av Naturvårdsverkets tidigare uppdrag från regeringen om hur förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall kan uppnås. Fram till våren 2019 har Naturvårdsverket redovisat följande uppdrag:

De så kallade spårbarhetsbestämmelser som föreslås, innebär i huvudsak en digitalisering av nuvarande anteckningsskyldighet för lämnare, insamlare, transportör, handlare, mäklare och behandlare. Dessa ska förteckna uppgifter om avfallet, bland annat avfallets typ och mängd, vem som hanterar avfallet samt hur det behandlas. Genom dessa bestämmelser kommer uppgifter att registreras i den digitala lösningen om alla som yrkesmässigt producerar, transporterar eller på annat sätt hanterar farligt avfall liksom uppgifter om det farliga avfall som de hanterar.

Läs mer på naturvardsverket.se/RIA.

För ytterligare information eller frågor, vänligen maila till digitaltforst@naturvardsverket.se.