Färdplan för EU:s kommande plaststrategi presenterad

26 januari 2017

EU-kommissionen har presenterat en färdplan för plaststrategi i en cirkulär ekonomi. Förslaget ska ut på konsultation innan en slutgiltig strategi för plast antas under hösten 2017.

Kommissionens färdplan för plaststrategi, Roadmap of the Strategy on Plastics in a Circular Economy, syftar till att:

  • Frikoppla platstillverkningen från beroende av jungfrulig fossil råvara och minska växthusgasutsläppen i plastens livscykel.
  • Förbättra marknaden för sekundära plastmaterial (ekonomi och kvalitet) och öka graden av återvunnen och återanvänd plast.
  • Minska plastens läckage i miljön.

Arbetet för uppnåelse av dessa mål bidrar direkt till genomförandet av handlingsplanen för cirkulär ekonomi, men också till EU:s sysselsättning, tillväxt och energiunionens vision om en koldioxidsnål, energieffektiv ekonomi. Strategin bidrar också till genomförandet av åtgärder inom ramen för flera av FN:s mål för hållbar utveckling.

Strategin strävar efter att förbättra ramvillkoren för investeringar och innovationer som gör plasten, relaterade industrier och hela värdekedjan för plast mer cirkulär, resurseffektiv och koldioxidsnål i linje med EU:s mål kring klimat och energi. Detta kommer att kräva innovation i hela plastsystemet, vilket måste bygga på en gemensam vision och förstärkt samarbete mellan alla berörda parter. 

Strategin lyfter fram förslag till lösningar på politiska utmaningar kring plastavfall som kan utgöra bidrag till den pågående översynen av EU:s avfallslagstiftning. Bland annat gäller förslagen översyn av direktiven om avfall och förpackningsavfall, och insamling av plastavfall. Plaststrategin tillhandahåller systemperspektiv och knyter an till andra åtgärder, såsom förslagen kring ekodesign, stärkt marknad för återvunna råvaror och användningen av ekonomiska styrmedel.