Riksdagsdebatt om återvinning och producentansvar

24 april 2017

Miljö- och jordbruksutskottet har debatterat riksdagsmotioner om avfall och kretslopp. Motionsyrkandena handlar bland annat om cirkulär ekonomi, producentansvar, pantsystem, källsortering av matavfall, plast och plastprodukter, marint skräp, uttjänta fordon, förorenade områden och transport av farligt avfall.

Företrädarna för Alliansen och Sverigedemokraterna uttryckte i debatten att de är emot en kommunalisering av producentansvaret. Det innebär att det inte finns en majoritet i riksdagen för att genomföra miljöministerns förslag om att kommunalisera insamlingen av förpackningar och returpapper. 
 
Några av de föreslagna motioner som debatterades:
Giftfri miljö
Pant på mobiltelefoner
Biobaserat kretsloppssamhälle
Hållbar konsumtion och avfall
Inför pantsystem vid skrotning av bilar
Sanering av mark
Återvinning av glykol
Nationell strategi för att minska matsvinnet
Minskad användning av plastpåsar
Mikroplast
Sanering av förorenade områden
Planer för avfalls-, återanvändnings- och återvinningssystem för alla energislag
Ett utvecklat pantsystem
Pant på petflaskor och burkar mellan olika länder
Gemensamt pantsystem i EU
Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar
 
 
Lista över alla motioner som debatterades (klicka på rubriken Förslag)