ÅI:s yttrande om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2015

14 oktober 2014

Återvinningsindustrierna anser att den viktigaste förändringen, som behövs i Lagen om skatt på avfall, är att utvinning av återvunna råvaror inte missgynnas i förhållande till utvinning av jungfruliga. En översyn av avfallsskatten i denna riktning är ett viktigt steg mot ett mer resurseffektivt samhälle och skulle kunna ge betydande miljövinster.

I landets deponier finns stora mängder avfall som kan användas som råvaror. Vår bedömning är att deponiåtervinning kan bli en ny och omfattande verksamhet som både ger miljövinster och nya arbetstillfällen. Naturvårdsverket har i sin utredning identifierat en stor potential, men trots det inte lämnat några konkreta förslag till skatteförändring.


ÅI föreslår därför att regeringen snabbutreder frågan om att införa ett undantag från skatt på restavfall vid deponiåtervinning. ÅI bistår gärna regeringen för att snabbt kunna vidta konkreta åtgärder inom detta angelägna område.