Remissvar Naturvårdsverkets föreskrift om yrkesmässig lagring och förbehandling av elavfall (NFS 2005:10)

25 januari 2016

Naturvårdsverket föreslår att det införs en möjlighet till undantag i vissa fall från kraven på skyddsåtgärder vid lagring och förbehandling av elavfall. ÅI är positiv till förslaget.

ÅI har följande synpunkter på förslaget till föreskrift:

  • ÅI tillstyrker de föreslagna ändringarna om undantag från skyddsåtgärder vid lagring och behandling av elavfall och förutsätter att undantaget gäller alla skyddsåtgärder i 10 § och 11 §.  
  • ÅI är positiv till att Naturvårdsverket avser ta fram en vägledning och vill påpeka att det är angeläget att branschen involveras i framtagningen av denna.
  • ÅI vill göra Naturvårdsverket uppmärksam på att definitionen av elavfall i denna föreskrift inte är helt harmoniserad med förordningen om producentansvar för elutrustning (2014:1075). I den senare förordningen finns vissa begränsningar när det gäller vilken utrustning för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström och elektromagnetiska fält som ingår, vilket inte återfinns i föreskriften (spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström).