Remissvar på Naturvårdsverkets delrapport om Genomförandet av systemen för producentansvar

25 september 2015

ÅI har lämnat synpunkter på Naturvårdsverkets delrapport "Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier". Delrapporten rör främst avgifter för prövning och tillsyn av de tillståndspliktiga insamlingssystemen och producenterna.

ÅI:s synpunkter och kommentarer:

  • Möjligheterna och hindren för att etablera nya insamlingssystem har inte analyserats tillräckligt. Utredningens utgångspunkt är att det i huvudsak är dagens aktörer på marknaden som kommer att ansöka om ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Det måste säkerställas att avgifter och andra krav inte utgör ett hinder för etableringen av nya insamlingssystem, även individuella sådana. Vi föreslår därför att utredningen i det fortsatta arbetet ska analysera dessa aspekter. Det är en viktig förutsättning för att skapa mer cirkulära lösningar och affärsmodeller.
  • ÅI delar utredningens slutsats att en avgift inte bör införas för företag och kommuner som samlar in verksamhetsavfall (7.3).
  • När det gäller insamlingssystemets utformning idag så har utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och returpapper från flerbostadshus i huvudsak gjorts av de privata återvinningsföretagen. Det är således inte en verksamhet som byggts upp och utvecklats av producenterna, som man skulle kunna tro av rapportens beskrivning i 4.3.2. Däremot har ersättningen från producenterna haft betydelse för utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen. Vidare sker insamlingen av producentansvarsmaterial från verksamheter till största delen av privata återvinningsföretag.