ÅIs remissvar på betänkandet "En kommunallag för framtiden"

30 oktober 2015

ÅI är positiv till många av förslagen i betänkandet "En kommunallag för framtiden", men anser att man ännu bättre måste reglera kommunernas olika roller. Kommunerna måste agera på ett konkurrensneutralt sätt gentemot alla aktörer och inte ge sina egna verksamheter och bolag konkurrensfördelar på den konkurrensutsatta verksamhetsavfallsmarknaden.

Sammanfattning av ÅI.s remissvar

ÅI ställer sig bakom Svenskt Näringslivs remissvar och begränsar remissvaret till synpunkter inom de områden som har störst betydelse för återvinningsbranschen.

Den viktigaste frågan för återvinningsföretagens är att kommunerna håller isär sina olika roller, behandlar alla aktörer på ett konkurrensneutralt sätt samt inte ger sina egna kommunala verksamheter och bolag konkurrensfördelar på den konkurrensutsatta verksamhetsavfallsmarknaden.

 Vi är positiva till förslagen att:

  • ett avsnitt om konkurrensneutralitet införs, men förslaget behöver kompletteras, se nedan

  • mål och riktlinjer införs för kommunal verksamhet i egen regi, det bör också omfatta avfallshanteringen

  • en uppdelning i beställar- och utförarorganisation införs, då detta kan ge upphandlingsfrågorna i kommunen en mer strategisk roll

  • företag med säte i kommunen blir medlemmar

 Vi har följande synpunkter och förslag till kompletteringar:

  • Avsnittet om konkurrensneutralitet bör kompletteras med krav på att kommunerna gör regelbundna konkurrenskonsekvensbedömningar, speciellt vid investeringar och beslut om utveckling av tjänster  

  • Laglighetsprövning bör införas även för kommunala bolag

  • Krav på revision av tredje part bör införas för kommuner som bedriver affärsverksamhet på konkurrensutsatta marknader

  • Om kommuner har två olika bolag som bedriver verksamhet inom avfallsområdet, ett på den konkurrensutsatta marknaden och ett för ägarkommunernas räkning, ska styrelserna har olika sammansättning.

  • Externa styrelseledamöter som tillsätts bör få utbildning i det regelverk som gäller kommunal verksamhet samt ändamålet med det kommunala bolaget.