Remissvar En ändamålsenlig kommunal redovisning

1 september 2016

ÅI anser att frågan om särredovisning ges en betydligt större tyngd i den kommunala redovisningen och att denna fråga utreds separat i en ny utredning. Särredovisningens betydelse för att uppfylla annan lagstiftning bör därvid klarläggas tydligare.

ÅI är mycket kritisk till att utredningen:
inte har lämnat några förslag till nya lagkrav för kommunal särredovisning, speciellt mot bakgrund av den betydelse särredovisningen har för att bevisa att offentliga aktörer uppfyller olika lagstiftningar som har betydelse för att upprätthålla en konkurrensneutralitet på marknaden. 
inte tagit del av de utredningar och erfarenheter som Konkurrensverket har om hur brister i särredovisningen påverkar konkurrensen på marknaden. 
bygger sina slutsatser på gammal information och så begränsat har hanterat olika marknader som om det inte finns några problem med särredovisningen.
 
ÅI föreslår att regeringen tillsätter en ny utredning om särredovisning som behandlar de frågeställningar som utredningen skulle ha behandlat enligt utredningsdirektivet samt inkluderar de frågor som finns i Konkurrensverkets remissvar samt utredningar och  analyser som verket gjort.  
 
ÅI anser att Konkurrensverkets remissvar väl beskriver problematiken på marknaden och innehåller en rad bra förslag som bör övervägas i en ny utredning
 
ÅI anser att kommunala bolag som, bedriver verksamhet på den konkurrensutsatta marknaden ska följa samma regelverk som privata bolag. Det förslag som utredningen lämnar om en not i årsredovisningen kommer inte få någon större betydelse om det inte samtidigt åtföljs av kraftigt stärkt kommunal revision av tredje part och sanktionsmöjligheter. Dessa aspekter har inte behandlats i utredningen.