Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket om genomförande av systemen med producentansvar

11 september 2014

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att utreda och föreslå hur vissa frågor kring genomförandet av producentandsvarssystemen för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier ska utformas.

Uppdraget ska redovisa till Miljö-departementet senast den 15 maj 2015 i fråga om hur ett avgiftssystem kan utformas och senast den 31 januari 2016 i övrigt.

De frågor som ska utredas är:

  • ett avgiftssystem för prövning och tillsyn i fråga om förordningarna om producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier kan utformas för att Naturvårdverket ska ha möjlighet att bedriva en ändamålsenlig verksamhet,
  • ett sanktionssystem kan utformas i fråga om förordningarna om producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning, och
  •  tillämpningsområdet för förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper bör utformas.

Läs mer här.