Viktiga regeringsuppdrag till Naturvårdsverket 2015

19 januari 2015

Naturvårdsverket har fått viktiga regeringsuppdrag som berör avfallsområdet.

-Vi välkomnar varmt dessa uppdrag. Vi har länge arbetat för att få ett bra nationellt statistikansvar för flödena av både avfall och farligt avfall. Vidare är "Landfill mining" ett område som blir allt mer intressant och som påverkas bl a av skattelagstiftningens utformning, säger Viveke Ihd, chef miljö/ utveckling på Återvinningsindustrierna.

De regeringsuppdrag som är särskilt intressanta är;

  • Sanering och materialutvinning vid nedlagda avfallsbehandlingsanläggningar, bl a ingår Landfill mining. Redovisas 1 november 2015.
  •  Efterbehandling av förorenade områden. Redovisas 31 januari 2016
  • Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem.  Delredovisas 10 september 2015 och slutredovisas 1 oktober 2016.
  • Förlängning av regeringsuppdrag om hantering av textil. Redovisas 30 september 2016.
  • Giftfria och resurseffektiva kretslopp, i samverkan med Kemikalieinspektionen. Redovisas 1 december 2016.

 

 

 

Ni kan läsa uppdragen mer i detalj i filen som bifogas.