Avfallshierarkin införs i miljöbalken

29 april 2016

Regeringens nya proposition om avfallshierarkin har lämnats till riksdagen. I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken som syftar till att på ett tydligare och mer samlat sätt införa avfallshierarkin i balken.

Avfallshierarkin fastställer en prioritetsordning för hur avfall ska behandlas. I första hand ska avfallet återvinnas genom att förberedas för återanvändning. I andra hand ska avfallet materialåtervinnas. I tredje hand ska det återvinnas på annat sätt, t.ex. genom energiutvinning och i sista hand ska avfallet bortskaffas, t.ex. genom deponering.

För att tydligare anpassa avfallskapitlet i miljöbalken (kap. 15) till avfallshierarkin omarbetas hela kapitlet. Språkliga och redaktionella ändringar görs för att göra kapitlet mer lättläst och logiskt i sin struktur.

Återvinningsindustrierna ser positivt på att avfallshierarkins principer på ett tydligt och samlat sätt införs i miljöbalken. För att nå en resurseffektiv och klimatsmart cirkulär ekonomi är det viktigt att mängden uppkommet avfall minimeras och att så mycket som möjligt av det uppkomna avfallet materialåtervinns, vilket är i enlighet med avfallshierarkin prioritetsordning. 

Återvinningsindustrierna välkomnar införandet av avfallshierarkin i miljöbalken och anser att lagändringen bör kompletteras med införande av styrmedel för att främja en ökad användning av återvunna material framför jungfruliga. 

Propositionen kan laddas ner från regeringens hemsida.

Återvinningsindustrierna har i skrivelse till regeringen lämnat synpunkter på förslagen till ändringar i miljöbalken utifrån den lagrådsremiss som lämnades till Lagrådet den 11 februari 2016.