Nytt betänkande om kommunal redovisning

21 mars 2016

Utredningen KomRed har överlämnat sitt delbetänkande En ändamålsenlig kommunal redovisning till regeringen. Betänkandet innehåller bland annat konkreta förslag när det gäller särredovisning.

Utredningen lämnar förslag till en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning som bland annat innehåller förslag om nytt upplysningskrav rörande särredovisning. Upplysning ska lämnas om vilka särredovisningar som upprättats under räkenskapsåret till följd av bestämmelse i lag eller förordning. Det finns i dag inte något lagkrav som gör det möjligt att utifrån den kommunala årsredovisningen få en samlad bild över den särredovisning som upprättats av kommunen och de kommunalgruppsföretag som ingår i de sammanställda räkenskaperna.