Förslag till nya återvinningsmål i EU:s Cirkulära ekonomipaket

3 december 2015

I EU-kommissionen nya Cirkulära ekonomipaket finns en rad åtgärdsförslag som omfattar hela livscykeln hos produkterna och som syftar till att öka återanvändning och materialåtervinning till återvunna råvaror.

Paketet innehåller också förslag till nya återvinningsmål och revidering av avfalls-, förpacknings- och deponeringsdirektiven.

De viktigaste delarna i det reviderade lagstiftningspaketet är:

  • Ett gemensamt EU-mål om att 65 % av allt kommunalt avfall ska materialåtervinnas senast 2030.
  • Ett gemensamt EU-mål om att 75 % av allt förpackningsavfall ska materialåtervinnas senast 2030.
  • Ett bindande mål om att minska deponeringen till högst 10 % av allt avfall senast 2030.
  • Ett förbud mot deponering av separat insamlat avfall.
  • Främjande av ekonomiska instrument för att motverka deponering.
  • Förenklade och förbättrade definitioner och harmoniserade metoder för beräkning av återvinningsgrader i hela EU.
  • Konkreta åtgärder för att främja återanvändning och stimulera industriell symbios – att en industris biprodukt används som råvara för en annan industri.
  • Ekonomiska incitament för tillverkarna att erbjuda miljövänligare produkter på marknaden och främja återvinning och materialåtervinning (t.ex. av förpackningar, batterier, elektrisk och elektronisk utrustning, fordon).

Läs mer om hela det Cirkulära ekonomipaketet på EU-kommssionens hemsida.HÄR.

Läs mer om frågor och svar om paketet HÄR.