Ny vägledning från Naturvårdsverket för giftfria kretslopp

21 juni 2017

Naturvårdsverket har i samarbete med Kemikalieinspektionen tagit fram en vägledning med syftet att minska spridning och exponering av farliga ämnen.

Målgruppen är svenska företag och organisationer som arbetar för att öka materialåtervinningen. Även myndigheter med tillsyn över återvinningsverksamhet kan ha nytta av vägledningen. 
 
ÅI välkomnar vägledningen och att den har tagits fram i nära samarbete mellan Naturvårdsverket och kemikalieinspektionen. Utmaningen framöver är att förtydliga ytterligare vad som gäller i detalj och i de konkreta situationer där tillståndshandläggare i dag fattar olika beslut. Utifrån nuvarande formuleringar kan tillsynsmyndigheterna fortfarande göra helt olika bedömningar av likadana tillsynsobjekt, säger Lina Bergström vd Återvinningsindutrierna.
 
Avfallet delas in i tre kategorier: 
1. Rena avfallsströmmar där materialåtervinningen kan öka, bl.a. nämns pappers- och metallförpackningar.
2. Avfallsströmmar som kan materialåtervinnas men där det i vissa fall kan vara lämpligare med åtgärder längre ner i avfallstrappan. Här efterfrågar Naturvårdsverket ökad kunskap om avfallets innehåll, och bättre tekniklösningar vid avfallshanteringen för att kunna öka materialåtervinningen.  också att det ibland kan vara motiverat att materialåtervinna avfall som innehåller särskilt värdefulla material, till exempel blybatterier.
3. Avfallsströmmar som inte bör materialåtervinnas, bl.a. avfall som innehåller långlivade organiska föroreningar.