Ny EU-rapport om finansieringsmodeller för offentlig service och påverkan på konkurrensen

9 november 2016

EU-kommissionen har publicerat en studie där finansieringsmodeller för offentlig service har undersökts, samt hur de påverkar konkurrensen på marknaden. Avfallsmarknaden ingår i undersökningen.

De länder som analyserats är Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen och Spanien. Kommunernas ansvar och hur de organiserar avfallshanteringen skiljer sig åt mellan de olika länderna.
 
I studien diskuteras effektivitets- och konkurrensfrågor, speciellt risken för överkompensation för hushållsavfalls-tjänster samt balansen mellan privata och offentliga aktörer. Öppen offentlig upphandling lyfts fram som viktig för att skapa en effektiv och konkurrensutsatt avfallsmarknad.
 
Studien visar att kommuners marknadsinflytande, otydliga regelverk kring vad som är det offentligas ansvar och bristen på kostnadsbaserad prissättning riskerar att orsaka snedvriden konkurrens på angränsande marknader för kommersiellt avfall.