Naturvårdsverket tydliggör äganderätten till avfall i ny vägledning

8 november 2017

Naturvårdsverket har i en ny vägledning förtydligat att spillfett och fett från fettavskiljare bör ses som verksamhetsavfall. Återvinningsindustrierna välkomnar vägledningen.

Kommuner har hittills gjort olika tolkningar av vilket avfall som ingår i det kommunala renhållningsansvaret. Det har bidragit till att det råder osäkerhet bland många företag om de själva äger och får bestämma över sitt avfall. 
 
Naturvårdsverket har nu tagit fram en kompletterande vägledning till definitionen av hushållsavfall för spillfett och fett från fettavskiljare. Vägledningen förtydligar att företag själva äger sina fetter och att dessa ska räknas som verksamhetsavfall. 
 
Förtydligandet får betydande ekonomiska konsekvenser för många restauranger. De har rätt att sälja avfall, exempelvis frityroljor, och ta eget ansvar för en hållbar hantering, istället för att behöva betala kommunen för att hämta avfallet.
 
– Naturvårdsverkets kompletterande vägledning underlättar för företag att våga investera och ta ett aktivt hållbarhetsansvar. Detta är ett viktigt steg mot ett mer cirkulärt tänkande och att vi börjar betrakta avfall som värdefulla råvaror istället för ett kvittblivningsproblem, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna. 
 
För att hjälpa företag och kommuner att undvika tolkningsskiljaktigheter kring vad som är verksamhetsavfall och hushållsavfall har Återvinningsindustrierna tidigare i år tagit fram en vägledning för innebörden av begreppet verksamhetsavfall. Utgångspunkten är rättspraxis och förarbetena till lagstiftningen. Slutsatserna i Återvinningsindustriernas vägledning stämmer överens med Naturvårdsverkets nya vägledning.