Naturvårdsverket har rapporterat uppdraget om Giftfria och resurseffektiva kretslopp

5 december 2016

Naturvårdsverkets uppdrag med giftfria och resurseffektiva kretslopp handlar framför allt om att öka återvinningen utan att det medför risker för miljön och människors hälsa på grund av spridning och exponering för farliga ämnen.

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen kartlagt avfallsströmmar med innehåll av särskilt farliga ämnen och analyserat hur avfalls- och kemikalielagstiftningen tillämpas för återvunna material.

Uppdraget har redovisats i en skrivelse till regeringen och två huvudrapporter:

  • Avfallströmmar och särskilt farliga ämnen

  • Tillämpningen av avfalls- och kemikalielagstiftningen

– Det är mycket positivt att rapporten om Avfallsströmmar och särskilt farliga ämnen visar att återvunna råvaror ofta innehåller lägre halter särskilt farliga ämnen än nytillverkade material, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. Det stärker de återvunna råvarornas konkurrenskraft.

 

Resultat i korthet från Naturvårdsverkets hemsida

Avfallsströmmar och särskilt farliga ämnen

Naturvårdsverket har kartlagt förekomsten av särskilt farliga ämnen i avfallsströmmarna elutrustning, bilar, tidningar, vissa förpackningar, vissa byggnadsmaterial, däck samt kläder och hemtextilier. Kartläggningen visar att särskilt farliga ämnen har påträffats i flera av de studerade avfallsströmmarna, att återvinning till nya användningsområden kan ge nya risker för exponering samt att några olika plastavfallsströmmar kräver särskild uppmärksamhet på grund av sitt innehåll av särskilt farliga ämnen. Halterna av särskilt farliga ämnen är, om de påträffas i återvunnet material, ofta många tiopotenser lägre än vad de kan vara i nytillverkat material. Avsiktligt tillsatta särskilt farliga ämnen bedöms därför generellt medföra en större risk för skadlig exponering av människa och miljö än risken för exponering från återvunnet material.

Naturvårdsverket lämnar inga förslag till förändrad hantering av avfallsströmmar men identifierar fyra avfallsströmmar som kräver särskild uppmärksamhet:  

  • PVC
  • Plast från bilar
  • Plast från elutrustning
  • Återvunnet däckmaterial i konstgräsplaner

Tillämpningen av avfalls- och kemikalielagstiftningen

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har med några kommuner och länsstyrelser genomfört ett samverkansprojekt med tillsynsbesök för att kontrollera återvinningsföretags tillämpning av avfalls- och kemikalielagstiftningen. 

Frågan om när avfall upphör att vara avfall är viktig eftersom den avgör om det är avfalls- eller kemikalielagstiftningen som ska tillämpas. När återvunnet material används för att tillverka nya produkter gäller bland annat reglerna i EU:s kemikalielagstiftning Reach. Om det inte är tydligt när ett återvunnet material upphör att vara avfall finns det en risk att kraven i kemikalielagstiftningen inte uppfylls och att det återvunna materialet inte är tillåtet eller säkert att använda i nya produkter. En tydlig bedömning av när avfall upphör att vara avfall är därmed avgörande för en säker återvinning.

Naturvårdsverket föreslår att avfallsförordningen får en ny bestämmelse om att företag som återvinner avfall, så att det upphör att vara avfall, ska föra anteckningar om detta. Förslaget ska se till att bedömningar om när avfall upphör att vara avfall görs och underlätta tillsynen av sådana bedömningar. Det finns också ett stort behov av vägledning om hur bedömningen om när avfall upphör att vara avfall ska gå till. Naturvårdsverket planerar att ta fram sådan vägledning.

Tillsynen visade att det finns brister i företagens kunskap om kemikalielagstiftningen. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bedömer att det krävs ytterligare arbete för att säkerställa att kemikaliereglerna följs för återvunna ämnen. Vi bedömer att information och vägledning är ett viktigt första steg för att komma tillrätta med de brister som identifierats.

Naturvårdsverkets rapportering av uppdraget Giftfria och resurseffektiva kretslopp

Länk till den samlade informationen om regeringsuppdraget, läs HÄR

Där finns även information om underlagsrapporterna.

Länk till rapporten Avfall och särskilt farliga ämnen, läs HÄR.

Länk till rapporten Kopplingar mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen, läs HÄR.