Ny lag med krav på hållbarhets-rapportering från och med 2017

30 november 2016

En ny lag om obligatorisk hållbarhetsrapportering för större bolag träder i kraft den 1 december 2016 och börjar tillämpas för räkenskapsåret 2017.

Återvinningsindustrierna uppmuntrar alla rapporterande bolag att rapportera sin resurseffektivitet och sina minskade utsläpp till följd av återvinning och användning av återvunna råvaror i hållbarhetsrapporteringen.
 
Hållbarhetsrapporten ska innehålla de icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenserna av dess verksamhet, däribland upplysningar i frågor som rör miljö, personal och sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 
 
Rapporten ska ange: företagets affärsmodell, den policy som företaget tillämpar i frågorna, inklusive de granskningsförfaranden som har genomförts, resultatet av policyn, de väsentliga risker som rör frågorna och är kopplade till företagets verksamhet, hur företaget hanterar riskerna, och centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.
 
Bolag som uppfyller mer än ett av följande villkor ska upprätta en hållbarhetsrapport:
  • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 250.
  • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 175 miljoner kronor.
  • Nettoomsättningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 350 miljoner kronor.