Svensk sammanfattning av nordisk konkurrensrapport om avfallsmarknaden

24 februari 2016

De nordiska konkurrensmyndigheterna har i dag publicerat en rapport om konkurrenssituationen på de nordiska avfallsmarknaderna. ÅI har sammanfattat rapporten nedan.

Huvudslutsatsen i rapporten är att det finns omfattande utrymme att öka konkurrensen på avfallsmarknaderna i de nordiska länderna. I rapporten konstateras att kommunerna har en stark ställning på avfallsmarknaden och att deras agerande kan både leda till att stänga ute privata aktörer, liksom att öppna upp för en effektiv konkurrens som leder till nya innovativa lösningar och sannolikt lägre kostnader för avfallshanteringen.

Författarna konstaterar att för att komma runt de konkurrensproblem som finns kan det vara nödvändigt att omvärdera hur äganderätten för avfall ska se ut.

I rapporten identifieras tre orsaker som skapar ojämn konkurrenssituation på avfallsmarknaden:
1.       Kommunerna har olika och ibland motstående roller i avfallshanteringen.
2.       Kommunerna har monopol på hushållsavfallet.
3.       I vissa avseenden har kommunernas orättvisa fördelar gentemot de privata företagen.

För att möta upp mot de högre satta återvinningsmålen, och för att möta utmaningarna som omställningen till en cirkulär ekonomi medför, bör marknadsbaserade lösningar användas i en större omfattning.

Förslag till åtgärder finns i sex olika kategorier. Dessa är:

1. Öka användningen av marknadsbaserade lösningar
a.       Kommuner bör åläggas att kontinuerligt utvärdera sitt agerande på avfallsmarknaden samt att överväga marknadslösningar, inklusive upphandling av avfallshanteringstjänster, för att främja väl fungerande marknader. För att säkerställa korrekt utvärdering behövs separat ekonomisk redovisning för kommunens avfallshantering.
b.      Tillståndsgivare bör underlätta en väl fungerade avfallsmarknad när regelverken tillämpas eller ändras. Innovation genom konkurrens är nyckeln att frigöra potentialen i avfallet.
c.       Handelshinder bör tas bort.

2. Tydliggör det offentligas roller och mål och främja dialog
a.       Separera kommunernas roller som å ena sidan avfallshanterare och å andra sidan tillståndsmyndighet.
b.      Säkerställ att beslutsfattare och organisatoriska enheter inom kommunerna inte agerar inom kommunens två olika roller.
c.       Kommunerna bör konsultera intressenter när planer för avfallshantering tas fram.
d.      Kommunernas avfallshanteringsplaner bör innehålla beskrivningar av hur ansvarsfördelningen ska se ut gentemot offentliga och privata avfallsbolag och en utvärdering av effektiviteten och lämpligheten att använda ekonomiska – och andra – instrument för att hantera avfallsfrågor.

3. Tillräckliga verktyg för att hantera frågor om konkurrensneutralitet
a.       Konkurrensmyndigheternas verktyg att agera mot skadlig brist på konkurrensneutralitet bör vara effektiva och tillräckliga.
b.      Regler för kommuners deltagande på konkurrensutsatta marknader bör eftersträva konkurrensneutralitet. Transparent och detaljerad bokföring av kostnader bör gälla för att separera kommuners avfallshantering på monopolmarknaden och på den konkurrensutsatta marknaden. Kommunernas finansiella fördelar gentemot de privata aktörernas bör tas bort för att ge ett rättvist spelfält.

4. Bättre rutiner vid kommunal upphandling
a.       Relevanta aktörer i Norden bör utvärdera om bestämmelserna för upphandling kan revideras så att det finns tillräckliga incitament för kommunerna att skapa innovations- och kostnadseffektiva upphandlingar.
b.      Kommuner bör uppmuntras att samarbeta för att få skalfördelar vid offentlig upphandling. Stora kommuner kan förbättra konkurrensen genom att dela upp sina upphandlingar i mindre paket.
c.       Relevanta aktörer bör erbjuda stöd för att förbättra den kommunala upphandlingen av avfallshantering.

5. Förbättra statistik och definitioner
a.       Relevanta aktörer i Norden uppmuntras att inkludera uppgifter om upphandling i statistiken.
b.      Datainsamling bör prioritera och sprida information om kostnader och effektivitet för att ge beslutsfattare nödvändiga verktyg att skapa effektiva avfallsmarknader.
c.       Lagstiftare bör arbeta för att etablera EEA-standarder som är relevanta både för att uppnå miljömål och underlätta handel.

6. Säkerställ effektiviteten i producentansvarssystemen
a.       Relevanta aktörer i de nordiska länderna bör undersöka om det finns effektivitetsvinster genom att öka konkurrensen på marknaderna som omfattas av producentansvar.
b.      Åtgärder bör genomföras för att förenkla marknadstillträde, där det behövs.