Konkurrensverkets nya rapport: Risk att kommunal försäljning slår ut privata företag

7 januari 2015

Privata företagare upplever att de möter en betydande konkurrens från offentliga aktörer, och att konkurrenstrycket från det offentliga har ökat. Denna bild bekräftas av de kommunala företagen. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket med titeln: "Kartläggning av kommunala bolags försäljningsverksamhet".

Det har snart gått fem år sedan reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen (2008:579) trädde i kraft. Reglerna är avsedda för att komma till rätta med konkurrenssnedvridningar men har fått kritik från näringslivshåll för att sakna effekt. 

 

Syftet med rapporten är att belysa konfliktytan mellan kommunala och privata företag. Konkurrensverket har därför kartlagt vilka varor och tjänster som 135 kommunala bolag i 29 kommuner säljer, till vem försäljningen sker, om bolagen anser sig möta konkurrens, om de deltar i offentliga upphandlingar och vilka prissättningsprinciper bolagen tillämpar. De kommunala företagen blir allt fler och omsättningen minskar inte. Det är därför inte troligt att konfliktytan mellan privata företag och offentligt aktörer kommer att minska, utan den kommer snarare att bestå och sprida sig till fler områden.

 

– Kommunernas uppgift borde vara att underlätta lokalt företagande, inte att slå undan benen för dem, säger Dan Sjöblom, som en kommentar till rapporten. Offentliga aktörer har helt andra förutsättningar än privata att till exempel få förluster täckta av ägaren. Privata aktörer tvingas ta mycket större risker samtidigt som de konkurrerar på samma marknad. De arbetar i dessa avseenden utifrån helt olika villkor.

 

Även avfallsmarknaden ingår i kartläggningen och Konkurrensverket konstaterar bl a att de intäkter som härrör från avfall inte är redovisade på ett detaljerat sätt, vare sig i enkätsvaren till Konkurrensverket eller i årsredovisningarna. Det är därför svårt att utläsa hur stor del av försäljningsintäkterna som härrör till det kommunala avfallsmonopolet gällande hushållsavfall och från annan avfallsverksamhet.För en extern aktör kan detta bidra till en misstanke om korssubventioneringar, oavsett om sådana de facto förekommer.

 

– Kartläggningen är mycket intressant, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna. Den visar på ett tydligt sätt att konkurrensproblemen gäller många branscher och att frågorna är av likartad karaktär. För att utveckla framgångsrika företag, som också kan växa utanför Sveriges gränser, så måste vi skapa ett helt annat samarbetsklimat mellan offentlig sektor och de privata företagen. Kommunerna måste se över sin roll. Det kan inte vara rimligt att de med kommunala skatter och avgifter för kommunal service konkurrerar ut företagen i sina kommuner.

 

 

 

Konkurrensverkets rapport

Läs rapporten "Kartläggning av kommunala bolags försäljningsverksamhet - I konflikt med privata företag" HÄR.