Reglerna klara för registrering av särskilt farliga ämnen i EU

11 september 2019

EU:s kemikaliemyndighet Echa har offentliggjort kraven för en kommande databas där varor och kemiska produkter som innehåller så kallade särskilt farliga ämnen ska registreras.

Databasen med namnet Scip är en följd av avfallsdirektivet. Den ska ge konsumenter och återvinnare information om vilka ämnen artiklarna innehåller och hur ämnena kan hanteras på ett säkert sätt. Syftet är att påskynda utfasningen av farliga kemikalier och att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi.

Med början den 5 januari 2021 är företag som sätter ut varor på EU:s marknad skyldiga att skicka in information om de särskilt farliga ämnen som varorna innehåller till databasen. I början av nästa år ska en prototyp till databasen finnas tillgänglig och den ska sedan utvecklas stegvis under året. För varje farligt ämne ska företagen bland annat registrera ämnets namn, koncentration och var i varan det finns.

Ämnen på EU:s kandidatlista är kandidater för att senare omfattas av tillståndskrav. Om de förekommer i halter över 0,1 viktsprocent är företag skyldiga att rapportera om ämnena genom leverantörskedjan. Inom sex månader från att ett kandidatämne listas ska importörer och producenter rapportera sådan förekomst till Echa.

Läs mer