Brev till regeringen med förslag till ändring i förordningen om producentansvar för elutrustning

29 januari 2016

ÅI föreslår i ett brev till Miljö- och energidepartementet att förordningen för producentansvar för elutrustning ska ändras så att också privata återvinningsföretag ska undantas från tillstånd när de samlar in konsumentelavfall från verksamheter. Idag har kommunerna och de kommunala bolagen ett sådant undantag, vilket ger dem konkurrensfördelar på marknaden. Med de föreslagna ändringarna får de privata återvinningsföretagen samma möjligheter.

De privata återvinningsföretagen har under alla år sedan producentansvaret tillkom samlat in och återvunnit elavfall från verksamheter, oavsett om, det varit konsumentelavfall eller annat elavfall.

Producentansvaret för WEEE har haft stor betydelse för Sveriges framgångsrika satsning på återvinning av elavfall. Det har skapat möjligheter för återvinningsföretagen att utveckla nya lösningar och växa på marknaden, inte bara i Sverige utan även internationellt, och inte minst har det bidragit till nya jobb. Det är viktigt att privata återvinningsföretag inte missgynnas i förhållande till kommunala bolag i den fortsatta satsningen på ökad insamling och återvinning av elavfall och i ambitionen att skapa en mer cirkulär ekonomi. 

ÅI föreslår att förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) kompletteras med samma undantag vad gäller tillstånd för insamling från verksamheter som i förordningarna för förpackningar och returpapper (SFS 2014:1073 respektive SFS 2014:1074). 

Insamlingssystem

45 § Det krävs tillstånd för att driva ett insamlingssystem. Tillstånd krävs dock inte för

  1. en kommuns insamling av elavfall inom kommunen, eller
  2. insamling av elavfall som uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verksamhet
  3. den som tar emot elavfall enligt 57 eller 58

Läs mer i brevet i filen till höger.