Entreprenörskapsutredningen lyfter förslag om producentansvar och cirkulära affärsmodeller

17 oktober 2016

Entreprenörskapsutredningen har lämnats över till innovations- och näringsminister Mikael Damberg och bland annat lyfts förslag om producentansvar, cirkulära affärsmodeller, upphandling och forskning som berör återvinningsbranschen.

ÅI har bidragit med synpunkter till utredningen som bland annat lyfter följande förslag:
 
Verka för harmoniserade regelverk inom EU samt se över nuvarande nationella regelverk. Säkra uppföljning av nuvarande regelverk och höj ambitionsnivån med återvinning.
 
Överväg att införa ändrade regler eller lagstiftning inom ramen för producentansvaret. Identifiera och reducera eventuella hinder för entreprenörskap och öka kommunernas kunskap och intresse för samverkan med privata aktörer. 
 
Se över möjligheterna att med hjälp av ändrade skatteincitament uppmuntra en övergång till fler cirkulära affärsmodeller. Områden som bör studeras närmare är bland annat möjligheterna till skatteväxling, minskad moms för vissa varor och tjänster, skattebefrielse för vissa tjänster och ett utökat reparationsavdrag.
 
Rikta den reguljära upphandlingen inom stat, kommuner och landsting mot funktion snarare än specificerade lösningar. Ökad innovationsupphandling med bäring på samhällsekonomiska utmaningar. 
 
Avsätt ökade resurser för insatser till forskning och innovation inom områden som kan bidra till ökad resurseffektivitet och cirkulära system, exempelvis förutsättningar för urban/landfill mining, demonstrationsanläggningar för återvinning och produktdesign. 
 
Kräv relevant och enkelt tillgänglig konsumentinformation om produkters miljöpåverkan. Kommissionens förslag om märkning av energiprestanda (Energy Labelling) kan eventuellt utökas till att omfatta annan miljöpåverkan. Samla information om resurseffektiva affärsmodeller och främjandeåtgärder för mer cirkulära modeller på en internetbaserad plattform. Lägg ett uppdrag på SCB att ta fram data och statistik för att underlätta uppföljningen av cirkulär ekonomi. Hållbarhetsaspekter bör komma in tidigt i undervisningsinsatser på olika nivåer.