Yttrande: Översyn av deponiskatten

9 maj 2014

Sammanfattning av Återvinningsindustriernas synpunkter:

- Vi stödjer utredningens förslag att förorenade jord från marksanering även fortsättnings ska undantas från deponiskatt.

- Vi delar inte Naturvårdsverket bedömning att det inte finns anledning att införa en ändring i avfallsskattereglerna beträffande deponiåtervinning. Vi anser att ett förtydligande i lagen om avfallsskatt måste införas.

Rent generellt är Återvinningsindustrierna för ekonomiska styrmedel som leder till ökad återvinning och återanvändning. När styrmedel övervägs är målet att marknaden stimuleras, effekterna leder till miljövinster och att efterfrågan på återvunnet material ökar. När det gäller behandlade förorenade jordar så saknas idag en efterfrågan och vi ser därför problem att införa en deponiskatt. För att stimulera efterfrågan av förorenade jordar idag krävs dock andra åtgärder, exempelvis standarder för provning inför återanvändning, regler och kontroll på stängda deponier och andra siter där massor nyttjas m.m.

Vi delar Naturvårdsverkets uppfattning om att det finns en miljömässigt stor potential i deponiåtervinning och att det är angeläget att projekt kommer till stånd. Men vi delar inte Naturvårdsverket bedömning att det inte finns anledning att införa en ändring i avfallsskattereglerna beträffande deponiåtervinning.  Vi anser att ett förtydligande i lagen om avfallsskatt måste införas.Vi ser det mycket angeläget att Finansdepartementet löser frågan och tar fram ett förslag till lagändring om att restavfall som måste återdeponeras efter deponiåtervinning, inte skall omfattas av avfallsskatt. Nuvarande lagstiftning fungerar inte i detta avseende och hindrar att deponiåtervinningsprojekt kommer till stånd, vilket innebär förluster för samhället både vad gäller resurser och arbetstillfällen.