Ny vägledning och faktamaterial om CFC i isoleringsmaterial

19 oktober 2015

Naturvårdsverket har tagit fram vägledning och faktablad som stöd vid identifiering, rivning, transport och destruktion samt om ansvar för hantering av CFC-haltigt material i samband med rivning.

Avfall med CFC är farligt avfall. Det ska identifieras, sorteras ut ur annat avfall, hanteras separat och transporteras av godkänd entreprenör till en anläggning. CFC kan finnas i cellplast som används i markskivor, väggisolering, i flytande golv och i kylrum. Cellplast har också använts för isolering av fjärrvärmerör.

En ny utvärderingsrapport som finansierats av Naturvårdsverket visar att 90 % av CFC i bygg- och rivningsmaterial inte når anläggningar som hanterar farligt avfall.

Vägledningen vänder sig till de som:
• har ansvar för inventering och sanering vid rivning av byggnader
• arbetar med tillsyn på myndigheter
• äger byggnader och anläggningar där CFC-haltigt material kan finnas
• äger transportföretag, sorterings- eller annan avfallsanläggning som hanterar CFC

Ladda ner vägledning och faktablad