ÅI:s brev till regeringen: Förslag till styrmedel för att återvinna mer av avfallet till råvaror

5 maj 2015

I ett brev daterat den 30 april till klimat- och miljlöminister Åsa Romson och näringsminister Mikael Damberg lämnar Återvinningsindustrierna konkreta förslag till styrmedel för att återvinna mer av avfallet till industriella råvaror. Alltför mycket förbränns idag som skulle kunna återvinnas.

 ÅI föreslår att ett paket av styrmedel införs för att öka materialåtervinningen

Förslag till styrmedel

 • Krav på verksamheter och fastighetsägare till flerbostadshus att sortera ut avfall som kan materialåtervinnas, antingen vid källan eller genom avtal med ett återvinningsföretag

 • Förbud att förbränna avfall, som inte först har sorterats för materialåtervinning, företag som levererar avfallsbränslen ska kunna dokumentera att det har sorterats innan

 • Införa skatt på avfall som går till förbränning, det gör det mer lönsamt att sortera för de som genererar avfallet.

 • Införa en certifierbar branschstandard för insamlings- och återvinningsföretag, där vissa minimikrav ställs på företagens återvinningsarbete. Företagen som samlar in och återvinner måste vara registrerade.

Konsekvensanalys av förslaget:

För samhället innebär förslaget att:

 • Styrmedlen liknar de som framgångsrikt införts för att minska deponeringen, men ligger ett steg högre upp i avfallshierarkin

 • Betydligt mer av avfallet hanteras på högre nivåer i avfallshierarkin och förbränns först när materialet inte längre kan användas som råvara
 • Alla aktörer engageras och får incitament att öka utsortering av återvinningsbart material ur avfallet och återvinning till nya råvaror

 För avfallslämnarna (företag, offentlig sektor mm) medför förslaget att:

 • Polluters Pays Principle tillämpas

 • De får incitament att se över sin resursanvändning och sina avfallsflöden
 • Det blir lönsamt/ekonomiskt attraktiv att återvinna till råvaror och inte förbränna återvinningsbart avfall
 • De ges möjlighet att sortera på plats eller beställa tjänsten vid exempelvis platsbrist
 • De kan ta in anbud på återvinningslösningar med minimikrav på sortering och också känna sig trygga att det är seriösa företag som erbjuder tjänsterna

  För återvinningsföretagen medför förslaget att:

 • De kan erbjuda insamlings-, sorterings- och återvinningstjänster och har incitament att sortera ut och återvinna så mycket som möjligt

 • Innovationskraften stimuleras att finna nya lösningar att återvinna och använda material, som idag förbränns
 • Med en certifierbar branschstandard och registrerade företag så säkras både kvalitetsarbetet i förhållande till avfallshierarkin och att ansvarsfulla aktörer premieras

 För industrier som använder återvunna råvaror innebär förslaget att:

 • Större mängd återvunna råvaror blir tillgängliga på marknaden

 • Fler företag kommer kunna använda återvunna råvaror
 • Med större mängder återvinningsbart material som sorteras ut ges också större möjligheter att utveckla sorteringen/återvinningen till de olika kvaliteter som användarna av återvunna råvaror efterfrågar.

Länk till IVL:s rapport om Styrmedel för ökad materialåtervinning

Läs mer om rapporten HÄR.