ÅI:s synpunkter på nya nationella avfallsplanen

23 januari 2018

ÅI har yttrat sig över Naturvårds-verkets förslag på avfallsprogram 2018-2023 . ÅI anser att förslaget inte ger ett stöd i det framtida arbetet för att driva på utvecklingen mot cirkulära materialflöden.

ÅI saknar bland annat:

- Ett fokus på resursanvändningen vad gäller klimatnytta och resurseffektivitet.
- Ett näringspolitiskt perspektiv kring återvinning och avfallshantering. 
- En säkrad teknikneutralitet och stimulerad innovation.
- Styrmedel som underlättar omställning uppåt i avfallshierarkin. 

Läs mer