Alliansen i debattartikel: Behåll princip om producentansvar

7 april 2017

Mot bakgrund av att miljöministern vill kommunalisera insamlingen av förpackningar och returpapper skriver alliansföreträdare i en debattartikel i Svenska Dagbladet att de vill behålla producentansvaret som en bärande princip i svensk avfallslagstiftning:

Alliansen: Behåll princip om producentansvar
 
Vi vill se en bred lösning när det gäller återvinningen som ger bättre miljöresultat och gör det enklare för hushållen att göra rätt. Att regeringen nu, efter två och ett halvt års betänketid, bjudit in till samtal är ett steg i rätt riktning, skriver Kristina Yngwe (C), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Lars Tysklind (L) och Lars-Axel Nordell (KD).
 
När EU ser över sin lagstiftning för insamling och återvinning är det på Sverige och de verktyg vi använt man tittar. Grunden för detta är alla de som varje dag anstränger sig för sortera och att lägga rätt sak på rätt plats. Men det finns fler områden där det kan bli lättare att återvinna, till exempel matrester, textilier och plastförpackningar. Man måste också kunna lita på att det som samlas in återvinns på bästa sätt.
 
Alliansregeringen genomförde flera reformer som gjorde det lättare att återvinna. Bland annat kan man nu lämna in småelektronik och glödlampor i butiker där de köpts. Alliansen skärpte både målen för återvinning av tidningar och förpackningar och kraven på att myndigheterna skulle bli bättre på att se till att service och miljönytta utvecklas. Tyvärr var en av de första sakerna Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde när de kom till Miljödepartementet att stoppa genomförandet av dessa åtgärder.
 
Att regeringen nu, efter två och ett halvt års betänketid, bjudit in till samtal om avfallsfrågor är därför ett steg i rätt riktning. Vi vill se en bred lösning som ger bättre miljöresultat och gör det enklare i vardagen för hushållen att göra rätt. I det fortsatta arbetet har vi följande utgångspunkter.
 
• Miljönytta och effektiva kretslopp. Avfall är i dag en resurs. Att återanvända och återvinna material i nya produkter minskar miljöpåverkan. För att det ska vara möjligt krävs att avfallet samlas på ett sätt som gör att den nya råvaran håller hög kvalitet. Om olika typer av papper, kartong eller plast blandas är risken stor att materialet bränns i stället för att återvinnas i nya produkter.
 
• Principen om att förorenaren betalar och producentansvar. Producentansvar innebär att den som säljer en vara får skyldighet och möjlighet att se till att den också designas på ett sätt som gör återvinning enkelt. Att ansvaret för insamling, ägande av materialet och finansiering av systemet hålls ihop är en förutsättning för effektiva kretslopp. Därför anser vi att producentansvaret även fortsatt bör vara en bärande princip i svensk avfallshantering.
 
• God service på likvärdiga villkor i hela landet, bättre samarbete och stärkt inflytande för kommunerna. Var man än bor i landet måste systemen fungera och kostnaderna vara rimliga. Det krävs bättre samarbete mellan olika aktörer, och även en större vilja att nå långsiktiga lösningar. Redan i dag finns en skyldighet för producenter att samråda med kommuner om organisering och drift av avfallsinsamlingen, men detta fungerar i praktiken i varierande grad. Vi ser därför behov av att stärka möjligheterna för kommuner att kunna påverka hur insamlingen av producentansvarsmaterial görs och att den kan samordnas med det som kommunen har ansvar för. Fastighetsägare som vill ordna insamling i eller nära fastigheten ska kunna göra det. Om en kommun eller fastighetsägare tar ett utökat ansvar ska de också få en rimlig ersättning förutsatt att de levererar insamlat material på ett sätt att det går att återvinna effektivt.
 
• Skapa förutsättningar för utveckling och innovation. Genom investeringar och innovation kan nya jobb och företag växa i den cirkulära ekonomin. Tekniken och marknaden för återvinning utvecklas hela tiden. Men innovation kommer genom konkurrens och mångfald, inte genom större offentliga monopol. Därför bör fler möjligheter öppnas för de verksamheter som vill ta ansvar för sitt eget avfall. Regler och definitioner som bromsar teknikutveckling och förbättrad återvinning behöver förändras.
 
• Bättre uppföljning av mål och kostnader. Regering och myndigheter behöver bli bättre på att se till att alla aktörer tar sin del av ansvaret och följa upp resultat. Den som vill samla in måste visa hur de ska leva upp till servicekrav och miljömål och hur kostnader och ersättningar ser ut.
 
En långsiktig lösning och samsyn bland aktörer och politik är en förutsättning för att investeringar i insamlingssystem, och för att informationen om hur man som ska lämna sitt avfall ska vara tydlig. Vi ser inte att den skiss regeringen presenterat kan utgöra grund för en sådan långsiktig lösning. Viktiga delar av förslaget så som kostnader, finansiering och miljönytta är inte utrett, och förslaget saknar stöd hos företag, kommuner och organisationer.
 
I stället bör vi bygga vidare på de principer om producentansvar som fungerat bra. På de områden där systemet behöver bli bättre måste vi utgå från en tydlig bild av vilka konkreta problem som ska lösas, inte svepande påståenden. Bara så når vi konkreta och snabba resultat.
 
Både insamling och återvinning av avfall behöver utvecklas för bättre service och större miljönytta. Vi ser att det med dessa utgångspunkter finns förutsättningar för fortsatta samtal med producenterna, kommuner och regeringen för att nå en långsiktig lösning.
 
Kristina Yngwe (C)
vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
 
Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
gruppledare i Miljö- och jordbruksutskottet
 
Lars Tysklind (L)
ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet
 
Lars-Axel Nordell (KD)
ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet
 

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet