Återvinningens klimatnytta bör synliggöras i Agenda 2030-delegationens betänkande

10 juli 2019

Återvinningsindustrierna har skickat in en remiss angående Agenda 2030-delegationens slutbetänkande. ÅI stödjer den generella ansatsen att förutsättningarna för genomförandet av Agenda 2030 behöver stärkas, liksom att arbetet med hållbar utveckling – miljömässig, ekonomisk och social - förblir mycket viktigt även efter år 2030. Dock anser ÅI att den cirkulära ekonomin måste än mer tydliggöras vid utformningen av insatserna för att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Synpunkter på förordningsändringarna

I ändring i Myndighetsförordningen ska ett förtydligande införas som tydliggör betydelsen av en omställning från en linjär till en cirkulär ekonomi. Vi föreslår därför följande lydelse i 6 § Myndighetsförordningen:
- Myndigheten ska verka för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling med beaktande av Sveriges behov av omställning från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Därutöver anser vi att äganderätten till sitt eget avfall är en nyckelfaktor för ett cirkulärt samhälle.Vi anser också att följande lydelse snarast bör införas i avfallslagstiftningen:
- Med hushållsavfall avses avfall från bostäder.

Synpunkter på hållbar upphandling för staten, kapitel 7. Vi anser att
- De hållbarhetskrav som föreslås i en särskild förordning måste innehålla ett tydligt ansvar att upphandlingen följer principer för omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det kan till exempel handla om att staten upphandlar en funktion i stället för en produkt om detta kan ge en produkt (eller ett material) en längre livslängd, innehålla återvunna råvaror mm.

Synpunkter på behovet av kunskap, forskning och innovation, kapitel 8. Vi anser att:
- I de förslag som läggs fram behöver det kompletteras med att i medelutlysningar, förändring av högskolelagens krav att främja hållbar utveckling i undervisningen etc. bör det tydligt framgå vikten av omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Synpunkter på näringslivets roll i genomförandet, kapitel 11. Vi anser att:
- De bedömningar som läggs fram stödjer vi, men att det behöver kompletteras med att även krav på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi är grundläggande.

Klicka här för mer information om bakgrunden till våra ställningstaganden