ÅI anordnade fullsatt seminarium om cirkulär ekonomi i Almedalen

Sverige behöver en strategi för en cirkulär ekonomi – Varför går det så långsamt? Det var rubriken på Återvinningsindustriernas Almedalsseminarium den 4 juli.

Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna inledde seminariet med att tala om varför Sverige behöver en strategi för en cirkulär ekonomi. Han lyfte bland annat vikten av att Sverige aktivt driver styrmedelsförslag som standarder, skatteväxling, och designkrav på EU-nivå.

 
Därefter talade Ola Alterå, regeringens tidigare utredare av cirkulär ekonomi, om möjligheterna med ett mer resurseffektivt samhällssystem. Han efterlyste större strategisk kraft och ett kapande av stuprören inom svensk politik. I dag äger ingen myndighet frågan om resurseffektivitet. I utredningen ”Från värdekedja till värdecykel” har Alterå föreslagit inrättandet av en nationell delegation för cirkulär ekonomi kopplad till näringsdepartementet. Under seminariet förtydligade han att delegationen borde ledas av näringsministern och att flera tunga företrädare för näringslivet bör vara med i delegationen.
 
Per-Anders Enkvist, vd Material economics, presenterade en rad siffror kring de värdeförluster som uppstår till följd av resursineffektivitet, exempelvis vad gäller resursutnyttjandet av bilar, mat och byggmaterial. Miljövinsterna och de ekonomiska vinsterna blir stora om en bil kan köras längre och om det införs incitament som gör det mer lönsamt att återvinna. 
 
Därefter diskuterades Konkurrensverkets nya uppdrag att kartlägga konkurrensen kring digitalisering och cirkulär ekonomi. Johan Hedelin, avdelningschef för analysenheten vid Konkurrensverket, lyfte fram att det behövs tydligare spelregler om marknaden ska fungera. Utgångspunkten är att nya aktörer ska kunna släppas in på marknaden. Uppdraget ska vara klart under februari 2018.
 
En företagspanel fick svara på frågor om vilka möjligheter och hinder de möter i arbetet för att bli mer cirkulära. Helena Karlsson, vd Ragn-Sells, betonade vikten av att samverka för att avgifta och behovet av lika villkor för återvunnet material jämfört med jungfruligt. Jonas Carlehed, hållbarhetschef IKEA, lyfte bland annat fram behovet av att främja andelen återvunnet material i produkter. Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC, menade att behovet av design för återvinning och återanvändning är viktigt för mer cirkulära materialflöden.
 
En politikerpanel med Jonas Jacobson Gjörtler (M), Sara Karlsson (S), Janine Alm Eriksson (MP), Lars-Axel Nordell (KD) och Gunnar Caperius (C) diskuterade vad som behövs för mer cirkulär ekonomi. De var överens om att Sverige behöver ta på sig ledartröjan och att olika hindren för en mer cirkulär ekonomi behöver röjas undan. Bland annat lyftes ekonomiska incitament, undantag för vissa skatter, delegation för cirkulär ekonomi och vikten av en dynamisk marknad som kan fortsätta att utvecklas.