Återvunnen råvara / jungfrulig råvara

Utsläppen av växthusgaser vid materialåtervinning är betydligt lägre än utsläppen vid produktion av ny råvara.

I ett forskningsprojekt vid Gävle högskola har livscykelanalyser av genomsnittliga växthusgasutsläpp från materialåtervinning i Danmark, Norge och Sverige sammanställts och jämförts med utsläpp vid produktion av ny råvara. De materialslag som jämförs är glas, aluminium, stål, plast, papper och kartong samt organiskt avfall till kompostering respektive till rötning. Fler material kunde inte inkluderas i studien på grund av brist på nordiska data. Resultaten visar att materialåtervinning för alla materialen minskar utsläppen jämfört med jungfruliga råvaror. Studien redovisas i rapporten Climate Benefits of Material Recycling in Denmark, Norway and Sweden finns uppe till höger på denna sida.
 
Klimatnytta med materialåtervinning jämfört med produktion från ny råvara 
Återvunnen råvara
 
Metall som återvinns har mycket hög klimatnytta jämfört med ny råvara. För aluminium är koldioxidutsläppen 96 procent lägre än för produktion av nytt aluminium, och för stål är siffran 87 procent. Utsläppsskillnaden beror på att brytning av ny metall är mycket energikrävande. Brytningen leder också till bildande av stora deponimassor, eftersom endast hundradelar av allt berg som tas upp kan användas som metall. Metall kan återvinnas oändligt många gånger.
 
Glas kan precis som metall återvinnas om och om igen. Vid glasåtervinning sparas råvarorna sand, soda och kalk. Utsläppen av koldioxid är 41 procent lägre för återvunnen glasråvara än om ny glasråvara används. När återvunnet glas smälts till nytt glas används 20 procent mindre energi än om glas produceras av ny råvara.
 
Papper och kartong som återvinns innebär en besparing av trädråvara. Eftersom träd binder koldioxid när de växer så bidrar återvinning av trädråvara både till minskade utsläpp genom trädbesparing och minskade utsläpp genom energibesparing. Papper kan återvinnas drygt sex gånger innan pappersfibrerna är utslitna. Att använda återvunnet papper och kartong i stället för jungfruligt material minskar utsläppen med 37 procent.
 
Plast som återvinns medför besparing av olja. När olja förbränns uppstår utsläpp av växthusgaser och återvinning av olja är därför en viktig åtgärd för att minska utsläppen. Att använda återvunnen plast som råvara i stället för jungfruligt material minskar koldioxidutsläppen med 37 procent.
 
Om du vill veta vilken koldioxidbesparing återvinning och användning av olika råvaror ger så klicka här.
 
Klicka här för att läsa mer om utsläppsskillnader mellan materialåtervinning och förbränning.