Företagens exempel

Återvinningsföretagen arbetar aktivt med minskad klimatpåverkan både i den egna verksamheten och genom att återvinna avfall till nya råvaror och återanvända produkter och komponenter. Den största ”klimatpåverkan” är den klimatvinst som uppstår vid återvinning och som utgörs av det återvunna materialet.

Nedan ges några exempel på klimatnytta från återvinningsföretagens verksamhet.
 
Grafen nedan är ett exempel från SIMS Recycling Solutions som visar på hur mycket koldioxidutsläpp som genereras när elavfall behandlas (röd linje) och hur mycket som sparas när metaller och andra material i avfallet återvinns (grön linje). Behandlad mängd visas i den blå linjen. 
 
Bild2
 
Stena Recycling erbjuder tjänster för design för återvinning och har hjälpt flera företag att förbättra sin produktdesign för att öka återvinningen. Sedan 2008 har Stena Recycling minskat sin klimatpåverkan med 45 procent och överträffat målet om 40 procents minskning till 2020. Bolaget strävar sedan flera år tillbaka mot att lägga över lastbilstransporter på tåg där merparten av tågtransporterna körs med elektriska lok som drivs på el märkt med bra miljöval. Satsningen på Stena Nordic Recycling Center har hitintills resulterat i att materialåtervinningen av alla de miljoner ton som årligen samlas in och bearbetas har ökat med 30 procent.
 
Svensk Freonåtervinning återvinner kylmöbler med en återvinningsgrad för freon på över 90 procent. Freoner, s k fluorklorkarboner (CFC), påverkar ozonskiktet. Det användes tidigare som blåsmedel för isolering i fjärrvärmerör, väggblock, garageportar mm. Utsläppen från ett kilo CFC motsvarar det genomsnittliga koldioxidutsläppet per svensk och år – ca 6 ton koldioxid. Problemet är att alltför en del av CFC-avfallet i byggisolering inte kommer in för återvinning och destrueras på rätt sätt. 
 
Hans Andersson Recycling och HeidelbergCement Miljö samarbetar kring bränslekvaliteter för att ersätta kol och olja i Cementas ugnar med avfallsbränslen från noggrant utvalda restprodukter från industrin.
 
Tyre Recycling driver en test- och demoanläggning för återvinning av kimrök, olja och stål från däck. Tekniken, som bygger på pyrolys, har utvecklats av moderbolaget Scandinavian Enviro System. Kimrök produceras från olja och varje kg kimrök används 1,5-2 kg råolja. Såväl kimröken som oljan och stålet bidrar till minskade klimatutsläpp jämfört med att använda jungfruliga råvaror.
 
SUEZ Recyclings Biosimplex-system tar hand om matavfall från bland annat livsmedelsbutiker och omvandlar det till en organisk massa som används som råvara i biogasproduktion. Räknat på den producerade gasen från ett ton matavfall så sparas 78 liter bensin motsvarande en koldioxidminskning med ca 185 kilo.
 
Office Recycling har ställt om sin fordonsflotta så att den är fossilfri. Genom att köra alla fordon på biogas eller el så har koldioxidutsläppen minskat med 190 ton jämfört med om de hade körts på diesel. Företaget kompenserar också verksamheten genom att köpa vindenergi i Kina.