Prioriterade frågor

ÅI arbetar brett med återvinningsfrågorna. Varje år görs en prioritering av vilka frågor som är viktigast för branschorganisationen att jobba med för sina medlemmar.

Läs mer om våra konkreta förslag till de prioriterade frågorna i filen till höger.

  • Ställ krav på effektivare resursanvändning med målet att marknadsförutsättningarna i hela produktcykeln verkar för en cirkulär ekonomi

  • Inför ambitiösa återvinningsmål och styrmedel som gör det lönsamt att följa avfallshierarkin

  • Främja återvunna råvaror gentemot de jungfruliga

  • Öppna upp avfallsmarknaden för ökad återanvändning, materialåtervinning, service och innovation samt klargör äganderätten till materialet

  • Premiera ansvarsfulla aktörer

  • Ge kommunernas myndighets- och beställarroll högre prioritet och skilj ut utförarrollen

  • Säkerställ konkurrensneutralitet på avfallsmarknaden och att korssubventionering inte sker mellan monopol- och konkurrensutsatta marknader