Vägledning - Innebörden av begreppet verksamhetsavfall

ÅI har tagit fram en vägledning som verksamheter och återvinningsföretag kan använda som stöd vid avfallshantering.

I lagstiftningen saknas en tydlig definition av begreppet verksamhetsavfall. Syftet med ÅI:s vägledning är att ge en definition och tolkning av begreppet samt redovisa några praktiska exempel av verksamhetsavfall i olika branscher. Vägledningen utgår ifrån rättspraxis och förarbetena till lagstiftningen. Den finns att ladda ner till höger på denna sida. 
 
Genom en tydlig vägledning till begreppet verksamhetsavfall kan den rättsosäkerhet som i dag råder för verksamhetsutövare minska. Osäkerheten kring nuvarande tolkning beror på att kommunerna i Sverige i dag har olika syn på vad som skall klassificeras som verksamhetsavfall och vad som klassas som hushållsavfall. 
 
Kommunerna har enligt lagstiftningen ett renhållningsansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Övrigt avfall är att betrakta som verksamhetsavfall för vilket verksamhetsutövare/innehavare ansvarar för. En enhetlig tolkning är särskilt viktig för företag som verkar i flera kommuner eller nationellt. Behovet av en tydlig definition av verksamhetsavfall har ökat i takt med att samhället förbereder en transformation mot en cirkulär ekonomi. Verksamhetsutövare måste ha en förutsebarhet och tydlighet om vad deras ansvar omfattar så att de utifrån miljöbalken och avfallshierarkin kan utveckla en resurseffektiv avfallshantering inom ramen för sitt hållbarhetsarbete. 
 
Sammanfattningsvis gäller följande för avfall från verksamheter: 
Med verksamhetsavfall avses avfall som uppstår i samband med produktion av varor och tjänster från alla typer av verksamhet, t.ex. industrier, jordbruk, offentlig verksamhet, organisationer, butiker, restauranger och kontor. 
Det är i första hand verksamhetsutövarens ansvar att bestämma om det är ett verksamhetsavfall eller inte, men avgörs på objektiva grunder utifrån vad som är verksamhetsavfall.
Varken ett kommunalt avfallsbolag eller en renhållningsförvaltning kan bestämma att ett visst avfall ska betraktas som ett hushållsavfall. Om det råder osäkerhet om hur avfallet ska klassificeras kan bara den lokala tillsynsmyndigheten fatta ett myndighetsbeslut i frågan. Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstolen. 
Avfall som uppkommer när mat tillagas/produceras i storkök, catering, restauranger, caféer och liknande verksamhet är verksamhetsavfall.
Utrangerade livsmedel som inte sålts i butiker, med eller utan förpackningar, är verksamhetsavfall.
En verksamhet kan söka dispens hos kommunen för att hantera sådant avfall som ska klassificeras som hushållsavfall enligt 15 kap. 25 § miljöbalken. Om beslutet avslås kan det överklagas till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstol.