Kommissionens förslag till ändring av Europaparlaments och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall,

Återvinningsindustrierna stödjer förslaget

Idag upplever vi en skillnad hur tillsynen bedrivs både inom Sverige och inom EU. Tydliga krav och riktlinjer innebär att tillsynsmyndigheterna utövar tillsynen på liknande sätt oavsett var avfallet transporteras inom hela EU. Genom att upprätta inspektionsplaner och minimikrav vid inspektioner stärks myndigheternas arbetssätt.

Tillsyn över avfallstransporterna gynnar de företag som arbetar på ett ansvarstagande sätt. Anledningen är bl.a. att tillsynsmyndigheterna kan arbeta mer målinriktad för att stävja de illegala aktörerna inom detta område. Idag sker allt för många illegala transporter, som även ur ett konkurrensperspektiv, inte gynnar de ansvarstagande aktörerna. Målet är att större mängd avfall transporteras genom lagliga kanaler. Vi ser även positivt på att fokus kommer att riktas mer på de problematiska och farliga avfallsströmmarna.