Gränsöverskridande avfallstransporter- Länsstyrelsens i Västra Götalands län redovisning av regeringsuppdrag

Återvinningsindustrierna stödjer förslaget

Våra medlemmat är beroende av en kompetent tillsynsmyndighet. Idag upplever vi skillnader i hur tillsynen bedrivs inom Sverige. Med en koncentration av tillsynsansvaret till fem länsstyrelser för tillsynen över avfallstransporter i hamnar och vid gränsöverövergångar, anser vi att tillsynen blir effektivare.